Årsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

 

ÅRSSTÄMMA 2019

H&M:s årsstämma ägde rum tisdagen den 7 maj 2019, klockan 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna. 

Utdelning

Årsstämman den 7 maj 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska ske för räkenskapsåret 2017/2018 med SEK 9:75 per aktie och att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den 9 maj 2019 beslutades som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019. För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 7 maj 2019. Ex-dagen är den 8 maj 2019.

Den 12 november 2019 beslutades som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 4:85 per aktie. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 15 november 2019. För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 8 november 2019. Ex-dagen är den 11 november 2019.

 

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.