Årsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

 

ÅRSSTÄMMA 2020

H&M:s årsstämma äger rum torsdagen den 7 maj 2020, klockan 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast den 19 mars 2020. Av praktiska skäl önskar dock H&M att sådan begäran kommer in senast den 12 mars 2020.

Begäran skickas till H & M Hennes & Mauritz AB, Styrelsen, att: Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm eller via e-post: hm7may@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Aktieägare är som vanligt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor på stämman kan frågorna gärna sändas in i förväg till H&M via e-post: hm7may@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.