Revisorer

Vid årsstämman 2019 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för bolaget för ett år framåt, det vill säga till och med den årsstämma som hålls 2020. Ernst & Young har utsett auktoriserade revisor Åsa Lundvall till att vara huvudansvarig för revisionen.

 

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget på aktieägarnas vägnar.

Revisionsarvoden (MSEK)

Ernst & Young - Revisionsarvoden (MSEK)
  Koncernen
2018
Koncernen
2017
Moderbolaget
2018
Moderbolaget
2017
Revisionsuppdrag
30,7 29,0 3,7
3,5
Revision utöver revisionsuppdrag
4,4 4,4
0,2 0,2
Skatterådgivning
11,1 13,0 -
0,1
Övrig rådgivning
4,1 3,1 0,4
-
Övriga revisorer - Revisionsarvoden (MSEK)
  Koncernen
2018
Koncernen
2017
Moderbolaget
2018
Moderbolaget
2017
Revisionsuppdrag
7,8 6,9 - -
Total - Revisionsarvoden (MSEK)
Koncernen
2018
Koncernen
2017
Moderbolaget
2018
Moderbolaget
2017
58,1 56,4 4,3 3,8

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.