Styrelse

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma.

H &M:s styrelsearbete styrs, förutom av lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och vd, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordningen, som även innefattar arbetsordning för revisionsutskottet, fastställs en gång per år. Styrelsen i H&M ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tolv stämmovalda styrelseledamöter med högst lika många suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet styrelseledamöter.

H&M:s revisionsutskott utses årligen av styrelsen. I revisionsutskottet ingår Christian Sievert (ordförande) samt Anders Dahlvig och Erica Wiking Häger (ledamöter). Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering som bland annat handlar om att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. I arbetet ingår att behandla redovisningsfrågor och finansiella rapporter som bolaget lämnar.

 

Styrelsemöten

H&M håller under ett verksamhetsår vanligtvis sex ordinarie styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte. Extra styrelsemöten hålls vid behov. Styrelsen består av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter. Därtill kommer två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter. I styrelsen ingår i dagsläget åtta kvinnor och fyra män och fyra av tolv är anställda i bolaget. Styrelsen biträds av en sekreterare som inte är ledamot i styrelsen.

Styrelsemötena börjar med att diskutera bolagets finansiella situation, där kostnader och försäljning är i fokus. De finansiella rapporterna och årsredovisningen bearbetas och fastställs innan de offentliggörs. På styrelsemötena diskuteras även bland annat övergripande strategi, expansion och utdelningspolicy.

Vd närvarar under styrelsesammanträdena för att rapportera om det operativa arbetet i koncernen och ser till att styrelsen får ett sakligt och relevant informationsunderlag för beslutsfattande.

Närvaron på styrelsemötena är hög och ledamöterna deltar i alla diskussioner. Redovisningsfrågor är noga behandlade i revisionsutskottet och avrapporterade till styrelsen.

Läs om styrelsens arbete under 2018

Se information om styrelsens sammansättning, närvaro samt arvode under 2018 (pdf)

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.