Riskhantering

Risker kan vara beroende av händelser i omvärlden och påverka en viss bransch eller marknad men de kan också vara kopplade till den egna verksamheten.

H &M-gruppen arbetar löpande med riskanalys för både de operationella och finansiella riskerna. De operationella riskerna är främst kopplade till verksamheten och de omvärldsrisker som berör koncernen. Vissa kan hanteras genom interna rutiner och koncernen kan i vissa fall påverka sannolikheten att en riskrelaterad händelse inträffar. Andra risker styrs i högre utsträckning av yttre faktorer. Om en riskrelaterad händelse ligger utom koncernens kontroll inriktas arbetet på att mildra konsekvenserna.

Risker och osäkerhetsfaktorer som rör H&M-gruppen finns relaterade till skiftet i branschen, modet, vädersituationer, makroekonomi och geopolitiska händelser, hållbarhetsfrågor, valutor, skatter och olika regleringar men kan även uppkomma vid etablering på nya marknader, lansering av nya koncept och hantering av varumärken. Under avsnittet operationella risker ges en beskrivning av H&M-gruppens operationella och finansiella risker, där en mer detaljerad information om de finansiella riskerna ges i not 2 Finansiella risker i årsredovisningen för 2008.

I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 20–33 beskrivs mer ingående hur H&M-gruppen arbetar med riskhantering och intern kontroll. Här beskrivs bland annat hur H&M-gruppen arbetar utifrån COSO:s ramverk, som är utgivet av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, vilken utgörs av fem delområden: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

 

OPERATIONELLA RISKER

STORT SKIFTE I BRANSCHEN 
Samhället påverkas i allt högre grad av den ökade digitaliseringen, vilket gör att många branscher såsom detaljhandeln befinner sig i en stor strukturomvandling, dvs ett skifte, med snabbt förändrade kundbeteenden. H&M-gruppen ser många möjligheter med skiftet då koncernen har förmåga och resurser att tillvarata dessa, men risker finns också om man inte skulle vara tillräckligt snabb och agil under denna omställningsperiod. Eftersom alltmer handel sker över nätet, främst via mobilen, innebär skiftet utmaningar för den fysiska butikshandeln i hela branschen. H&M-gruppen integrerar därför sina fysiska butiker alltmer med sin onlinebutik så att shoppingupplevelsen ska bli så smidig och enkel som möjligt för kunderna. Skiftet innebär också att konkurrenslandskapet ritas om, att nya aktörer kommer in och att lönsamheten i branschen är pressad på grund av den hårda konkurrensen.

ANSEENDERISK 
Som ett av världens ledande modeföretag åtnjuter H&M ett stort intresse och är ständigt i blickfånget. För att vårda och hantera varumärket är det viktigt att H&M-gruppen fortsätter att utvecklas och drivas enligt sina starka värderingar, vilka även kännetecknas av en hög affärsetik.

Det är av yttersta vikt att H&M-gruppen lever i enlighet med sina högt uppsatta affärsetiska policies och riktlinjer och har god kännedom, insikt och rutiner när det gäller framtagandet av sina produkter. Om H&M-gruppen skulle brista i detta avseende finns risk för att koncernens anseende och varumärken skadas. En korrekt, transparent och tillförlitlig kommunikation kan förebygga uppkomsten av anseenderisk men kan även hjälpa till att mildra konsekvenserna av eventuella incidenter.

MODET
Att vara verksam inom modebranschen är i sig en risk. Mode är en färskvara och det finns alltid en risk att någon del av kollektionerna inte skulle vara tillräckligt kommersiell, dvs inte uppskattas av kunderna. Modeköp är ofta emotionella och kan därför påverkas negativt av oförutsedda geopolitiska och makroekonomiska händelser. Inom varje koncept gäller det att ha rätt volymer och rätt balans i mixen mellan basmode och de allra senaste trenderna. Sammantaget handlar det om att varje kollektion ska ha den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet.

För att öka träffsäkerheten i modet arbetar H&M-gruppen med löpande inköp under säsong. Modet blir alltmer globalt men köpmönstren varierar mellan olika marknader och försäljningskanaler. Säsongsstarten och säsongens längd kan exempelvis variera mellan olika länder. Därför anpassas både leveranstidpunkten och varuvolymen till de olika marknaderna och kanalerna.

VÄDRET
H&M-gruppens varor köps in för att säljas baserat på en normal väderlek. Avvikelse från normal väderlek påverkar försäljningen. Det gäller framför allt vid skiftet mellan två säsonger, till exempel när sommar övergår till höst eller när höst övergår till vinter. Om hösten är varmare än normalt kan det få en negativ försäljningseffekt på framför allt väderrelaterade plagg såsom ytterplagg och grovstickat.

NEGATIVA FÖRÄNDRINGAR I MAKROEKONOMIN OCH GEOPOLITISKA RISKER
En eller flera marknader kan drabbas av händelser som påverkar makroekonomin eller den geopolitiska miljön negativt i landet. Dessa förändrade makroekonomiska eller geopolitiska förhållanden, såsom t ex politisk instabilitet samt plötsliga negativa händelser i ett land/flera länder kan leda till att förutsättningarna att bedriva verksamhet förändras snabbt samt leda till lågkonjunktur vilket kan förändra köpbeteende hos konsumenterna och därmed påverka koncernens försäljning negativt.

Det finns även osäkerhetsfaktorer som är kopplade till hur externa faktorer såsom valutor (se följande avsnitt), råvarupriser, transportkostnader och kapacitetsutrymmet hos leverantörerna påverkar inköpskostnaderna för H&M-gruppens varor. Det finns även risker kopplade till sociala spänningar på inköpsmarknader vilka kan leda till instabilitet för leverantörer, tillverkningen och leveranser. Det gäller därför för koncernen att följa dessa förändringar på nära håll och ha utarbetade strategier för att hantera svängningar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för både bolaget och externa intressenter.
För en beskrivning av risker relaterade till hållbarhet se hållbarhetsrapporten i årsredovisningen för 2018.

FINANSIELLA RISKER

VALUTOR
Nästan hälften av koncernens försäljning sker i EUR och koncernens mest betydelsefulla inköpsvalutor är USD samt EUR. Förändringar i USD gentemot EUR är den enskilt största valutatransaktionsexponeringen inom koncernen. Snabba och stora valutafluktuationer framför allt när det gäller inköpsvalutan USD kan få en betydande påverkan på inköpskostnaderna, även om detta får betraktas som relativt konkurrensneutralt över tid. För att valutasäkra varuflöden i utländsk valuta och därmed reducera effekterna av framtida valutakursrörelser, terminssäkras löpande under året betalningar för koncernens varuflöden, dvs koncernens varuinköp och för huvuddelen även motsvarande valutainflöden från försäljningsbolagen till det centrala bolaget H & M Hennes & Mauritz GBC AB.

Förutom transaktionsexponeringens effekter påverkas resultatet även av translationseffekter. Det är effekter som uppstår på grund av kursutvecklingen i de olika utländska försäljningsbolagens lokala valutor gentemot den svenska kronan jämfört med föregående år. Det underliggande resultatet på en marknad kan vara oförändrat i lokal valuta, men öka i kronor om den svenska kronan försvagats eller omvänt om kronan stärkts.

Valutaeffekter uppstår också på koncernens nettotillgångar när de utländska försäljningsbolagens balansräkningar konsolideras. Någon kurssäkring för denna risk, så kallad equity hedging, görs inte. För mer information om valutasäkringar se not 2 Finansiella risker  i årsredovisningen för 2018.

HANDELSINTERVENTIONER
Inköpskostnaderna kan påverkas av nationella beslut i form av export-/importsubventioner, tullar (se mer nedan), textilkvoter, embargos etc. Effekterna påverkar i första hand kunder och företag på enskilda marknader. Globala företag med verksamhet i ett stort antal länder påverkas i mindre omfattning och mellan globala företag kan därför handelsinterventioner betraktas som i stort sett konkurrensneutrala. Vid större s k ”handelskrig” mellan två länder påverkar det inte bara inköpskostnaderna utan oftast hela produktflödet från tillverkning till kund som bolagen behöver mitigera.

Tullvärdering av transaktioner mellan närstående parter (”related party customs valuation”) fortsätter att dra till sig en ökad uppmärksamhet på såväl global som regional och nationell nivå, av både myndigheter och importörer såsom H&M-gruppen. Det kommer därför fortsättningsvis vara viktigt för H&M-gruppen att proaktivt övervaka och hantera den framtida utvecklingen på området. Faktum är att tullmyndigheter världen över inte följer ett konsekvent tillvägagångssätt för värdering av prissättning mellan närstående parter, trots att reglerna för tullvärdering baseras på samma globala tullvärderingsregler.

SKATTER
För multinationella företag innebär dagens globala miljö komplexa skatterisker som till exempel risk för dubbelbeskattning och skattetvister. Som ett stort globalt företag följer H&M-gruppen noga den utveckling som sker inom skatteområdet. H&M-gruppen finns i många länder och bidrar genom sin verksamhet till samhället genom olika skatter och avgifter såsom exempelvis bolagsskatt, tullavgifter, inkomstskatter samt indirekt via moms på de kläder som säljs till konsument.

H&M-gruppen följer nationell och internationell skattelagstiftning och betalar alltid skatter och avgifter i enlighet med lokal lagstiftning och regelverk i de länder där H&M-gruppen är verksamt. H&M-gruppens skattepolicy, som finns på about.hm.com, speglar och stödjer H&M-gruppens verksamhet. H&M-gruppen följer O ECD:s riktlinjer för ”Transfer Pricing” vilket betyder att vinsterna allokeras och beskattas där värdet skapas. H&M-gruppen är ISO-certifierade avseende direkt beskattning och transfer pricing.

H&M-gruppen arbetar kontinuerligt med att ha en skattestrategi som är utformad för att begränsa skevheter som uppkommer mellan olika skattelagstiftningar runt om i världen.

OECD:s riktlinjer gällande internprissättning kan tolkas på olika sätt, vilket medför att skattemyndigheten i olika länder kan komma att ifrågasätta resultatet av H&M:s transfer pricing-modell, trots att modellen är i enlighet med O ECD:s riktlinjer. Det kan innebära risk för skattetvister i koncernen i de fall då H&M-gruppen och de lokala skattemyndigheterna har olika tolkningar.

 

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.