Fem år i sammandrag

Helår, 1 december - 30 november

2018 2019202020212022
Nettoomsättning, MSEK210 400 232 755187 031198 967223 553
Ändring nettoomsättning från föregående år i SEK, %5 11-20612
Ändring nettoomsättning från föregående år i lokala valutor, %3 6-18126
Rörelseresultat, MSEK15 493 17 3463 09915 2557 169
Rörelsemarginal, %7,4 7,51,77,73,2
Årets avskrivningar, MSEK9 671 11 05125 95322 32022 579
Resultat efter finansiella poster, MSEK15 639 17 3912 05214 3006 216
Resultat efter skatt, MSEK12 652 13 4431 24311 0103 566
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK11 590 12 31216 54027 47121 707
Varulager, MSEK37 721 37 82338 20937 30642 495
Eget kapital, MSEK58 546 57 06954 62360 01850 757
Antal aktier, tusental*1 655 072 1 655 0721 655 0721 655 0721 629 687
Resultat per aktie, SEK*7:64 8:120:756:652:16
Eget kapital per aktie, SEK*35:37 34:4833:0036:2631:15
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK*12:86 17:5115:6526:9614:84
Utdelning per aktie, SEK9:75 6:50**-6:50***6:50***
Avkastning på eget kapital, %21,4 23,32,219,26,4
Avkastning på sysselsatt kapital, %21,2 23,03,211,85,8
Andel riskbärande kapital, %53,6 51,033,635,429,7
Soliditet, %49,3 47,431,333,427,9
Totalt antal butiker4 968 5 0765 0184 8014 465
Medelantal anställda123 283 126 376110 325107 375106 522

Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.

2016–2019 är exklusive IFRS 16.

* Före och efter utspädning.

** Utdelningen utbetald 2021.

*** Styrelsens förslag.

För definitioner, se årsredovisningen.