Fem år i sammandrag

Helår, 1 december - 30 november

2016 2017 2018 20192020
Nettoomsättning, MSEK192 267 200 004 210 400 232 755187 031
Ändring nettoomsättning från föregående år i SEK, %6 4 5 11-20
Ändring nettoomsättning från föregående år i lokala valutor, %7 3 3 6-18
Rörelseresultat, MSEK23 823 20 569 15 493 17 3463 099
Rörelsemarginal, %12,4 10,3 7,4 7,51,7
Årets avskrivningar, MSEK7 605 8 488 9 671 11 05125 953
Resultat efter finansiella poster, MSEK24 039 20 809 15 639 17 3912 052
Resultat efter skatt, MSEK18 636 16 184 12 652 13 4431 243
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK9 446 9 718 11 590 12 31216 540
Varulager, MSEK31 732 33 712 37 721 37 82338 209
Eget kapital, MSEK61 236 59 713 58 546 57 06954 623
Antal aktier, tusental*1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 0721 655 072
Resultat per aktie, SEK*11:26 9:78 7:64 8:120:75
Eget kapital per aktie, SEK*37:00 36:08 35:37 34:4833:00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK*14:36 13:04 12:86 17:5115:65
Utdelning per aktie, SEK9:75 9:75 9:75 ****
Avkastning på eget kapital, %31,2 26,8 21,4 23,32,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %39,2 31,0 21,2 23,03,2
Andel riskbärande kapital, %67,1 61,0 53,6 51,033,6
Soliditet, %62,1 56,0 49,3 47,431,3
Totalt antal butiker4 351 4 739 4 968 5 0765 018
Medelantal anställda114 586 120 191 123 283 126 376110 325

Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.

2016–2019 är exklusive IFRS 16.

* Före och efter utspädning.

** Styrelsens förslag.

För definitioner, se årsredovisningen.

Menu