Utdelning

Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att H&M-gruppen ska ge en fortsatt god avkastning till aktieägarna samt säkerställa att tillväxt och investeringar i verksamheten kan ske med hög finansiell styrka och handlingsfrihet. Styrelsen har mot denna bakgrund fastslagit en utdelningspolicy där ordinarie utdelning över tid ska överstiga 50 procent av resultatet efter skatt och därutöver kan identifierad överskottslikviditet, med beaktande av kapitalstrukturmål och investeringsbehov, distribueras till aktieägare genom extra utdelning eller återköpsprogram.

Utdelning

Årsstämman 2024 fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 7 maj 2024. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2024. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 8 november 2024. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 13 november 2024.