Utdelning

Årsstämman 6 maj 2021 fastställde styrelsens förslag om att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande ska överföras i ny räkning.

Därutöver beslutade en extra bolagsstämma den 28 oktober 2021 enligt styrelsens förslag att en utdelning ska ske med SEK 6:50 per aktie. För mer information se extra bolagsstämma 2021.

Kapitalstruktur

H&M-koncernen förespråkar en konservativ skuldsättningsgrad där målet är att ha en stark kapitalstruktur med god likviditet och finansiell flexibilitet, då det är angeläget att expansionen och investeringarna, liksom hittills, kan ske med fortsatt handlingsfrihet.

Kapitalstrukturen definieras som nettolåneskuld i förhållande till EBITDA. Den bör inte överstiga 1,0 x EBITDA över tid. Nettoskulden / EBITDA var 0,0 (0,2) per den 30 november 2020.

Menu