Utdelning

Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att H&M-gruppen ska ge en fortsatt god avkastning till aktieägarna samt säkerställa att tillväxt och investeringar i verksamheten kan ske med hög finansiell styrka och handlingsfrihet. Styrelsen har mot denna bakgrund fastslagit en utdelningspolicy där ordinarie utdelning över tid ska överstiga 50 procent av resultatet efter skatt och därutöver kan identifierad överskottslikviditet, med beaktande av kapitalstrukturmål och investeringsbehov, distribueras till aktieägare genom extra utdelning eller återköpsprogram.

Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget har disponibla vinstmedel om MSEK 16 009. Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en utdelning om SEK 6:50 per aktie motsvarande totalt MSEK 10 593 och att resterande vinstmedel i H & M Hennes & Mauritz AB om MSEK 5 416 balanseras i ny räkning. Utdelningen kommer att betalas ut kontant uppdelat vid två betalningstillfällen. Den första utbetalningen om SEK 3:25 kommer att ske i maj och den andra utbetalningen om SEK 3:25 kommer att ske i november. Styrelsens förslag till avstämningsdagar är den 8 maj 2023 och den 10 november 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen att utbetalas den 11 maj 2023 respektive den 15 november 2023.

Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor. Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas förutsatt att expansionen och investeringarna, liksom hittills, kan ske med fortsatt handlingsfrihet samt med beaktande av koncernens och moderbolagets finansiella ställning och kapitalstrukturmål samt de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och utveckling av verksamheten ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet.

Styrelsens bedömning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn tagen till det goda kassaflödet, den fortsatt starka finansiella ställningen samt förmåga att genomföra kommande investeringar (capex). Förslaget tar hänsyn till koncernens och moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt beaktar kapitalstrukturmålet och de krav som verksamhetens art, omfattning, risker, expansion och utveckling av verksamheten ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet.

Kapitalstruktur

H&M-gruppen förespråkar en konservativ skuldsättningsgrad där målet är att ha en stark kapitalstruktur med god likviditet och finansiell flexibilitet, då det är angeläget att expansionen och investeringarna, liksom hittills, kan ske med fortsatt handlingsfrihet. Kapitalstrukturen definieras som nettolåneskuld i förhållande till EBITDA. Den bör inte överstiga 1,0 x EBITDA över tid. Nettoskulden/EBITDA exklusive IFRS 16-effekter var -0,6 (-0,7) per den 30 november 2022.

IFRS 16 som tillämpas från den 1 december 2019 ger stora effekter på redovisningen av skulder, tillgångar och EBITDA. H&M-gruppen kommer dock fortsätta definiera kapitalstrukturen exklusive IFRS 16-effekter. Bolaget bedömer att detta ger en tydligare bild av den verkliga skuldsättningsgraden och är också det mått som används för den interna uppföljningen.