Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

 

Nio månader (1 december 2020 — 31 augusti 2021)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i lokala valutor ökade med 13 procent under räkenskapsårets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Omräknat till SEK uppgick nettoomsättningen till MSEK 142 154 (134 482). Pandemin ledde till minskad kundtrafik på grund av fortsatta restriktioner och butiksstängningar. Som mest var cirka 1 800 butiker tillfälligt stängda.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 8 297 (-1 613). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 6 389 (-1 242), motsvarande SEK 3:86 (-0:75) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till MSEK 37 210 (15 995).
 • Finansiella nettokassan ökade till MSEK 24 874 (-5 853). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter var MSEK 55 408 (41 413).

Tredje kvartalet (1 juni 2021 — 31 augusti 2021)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i lokala valutor ökade med 14 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Omräknat till SEK ökade nettoomsättningen till MSEK 55 585 (50 870). Vid ingången av kvartalet var cirka 180 butiker tillfälligt stängda och vid utgången var cirka 100 butiker fortfarande stängda.
 • Onlineförsäljningen ökade med 22 procent i lokala valutor och 17 procent i SEK. Butiksförsäljningen har börjat återhämta sig i takt med lättade restriktioner på många marknader.
 • Bruttoresultatet ökade med 19 procent till MSEK 29 559 (24 851), vilket motsvarar en bruttomarginal om 53,2 procent (48,9).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 158 procent till MSEK 6 093 (2 365).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent (5,3).
 • Resultatet efter skatt ökade till MSEK 4 692 (1 821) motsvarande SEK 2:83 (1:10) per aktie.
 • Varulagret minskade till MSEK 36 867 (42 076). 
 • Styrelsen föreslår en kontantutdelning om SEK 6:50 per aktie för utbetalning i november 2021. Detta mot bakgrund av en kraftigt förbättrad lönsamhet, stark finansiell ställning med en finansiell nettokassa om MSEK 24 874, stabilare marknadsförhållanden samt goda framtidsutsikter. Ingen utdelning har beslutats sedan våren 2019. Ett utdelningsförslag i januari 2020 drogs tillbaka i mars 2020 på grund av pandemin.
 • De nya höstkollektionerna har tagits emot väl. Försäljningen i september 2021 var något högre än motsvarande månad föregående år i lokala valutor trots att efterfrågan inte kunnat tillgodoses fullt ut pga störningar och förseningar i varuflödet. Cirka 50 butiker är i dagsläget tillfälligt stängda.
 • H&M online lanseras i Chile under hösten 2021 följt av Peru, Colombia och Uruguay under första halvåret 2022.
 • Fem nya H&M-marknader öppnar under 2022. Ecuador, Nordmakedonien och Kosovo samt via franchise i Costa Rica och Kambodja.

”H&M-gruppens resultatökning i kvartalet är främst en följd av väl mottagna kollektioner med ökad fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och god kostnadskontroll. Vårt fortsatta förändringsarbete tillsammans med ett väl positionerat kunderbjudande gör att vi ser optimistiskt på en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt för H&M-gruppen”, säger Helena Helmersson, vd.

Kommentar av Helena Helmersson, vd
                            

”H&M-gruppens resultatökning visar att den starka återhämtningen fortsätter trots att försäljningen delvis påverkas av restriktioner och förseningar kopplat till pandemin. Resultatet förklaras av väl uppskattade kollektioner, lägre prisnedsättningar, god kostnadskontroll i kombination med de satsningar som gjorts inom bland annat tech och varuförsörjningskedjan.

I takt med att restriktioner lättats på många marknader har butiksförsäljningen börjat komma tillbaka samtidigt som onlineförsäljningen fortsatt att öka.

För att stärka vår konkurrenskraft ytterligare fortsätter arbetet med ständiga förbättringar av såväl kunderbjudandet som kundupplevelsen för att möta kundernas ökade förväntningar som till exempel att kunna handla på ett smidigt och enkelt sätt – när, var och hur man än önskar.

 

Vårt kunderbjudande gör det möjligt för många att få tillgång till hållbart mode och kunna uttrycka sin personliga stil. Vår finansiella styrka och långsiktighet gör att vi har förmåga att investera i innovationer inom techutveckling, material och hållbara initiativ med ambitionen att leda omställningen av modebranschen att bli cirkulär och förnybar. Detta uppmärksammades nyligen då H&M-gruppen utsågs som det enda retailbolaget i världen som lever upp till FN:s Global Compact hållbarhetsprinciper.

 

Pandemin och dess konsekvenser är ännu inte över och vi är ödmjuka inför omvärldens många utmaningar som påverkar vår verksamhet, något som kräver en god flexibilitet och handlingskraft. Vi har snabbt anpassat oss genom att prioritera kassaflöde, kostnadskontroll och flexibilitet. Vårt fortsatta förändringsarbete tillsammans med ett väl positionerat kunderbjudande, för att möta kundernas ständigt ökande förväntningar på prisvärt och hållbart mode, gör att vi ser optimistiskt på en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt för H&M-gruppen.”

 

Läs mer om våra satsningar i avsnittet Initiativ för en förbättrad kundupplevelse på sidan 12.

Kommunikation i samband med niomånadersrapport

Niomånadersrapporten, 1 december 2020 – 31 augusti 2021, publiceras kl. 08.00 CEST den 30 september 2021, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/6370107. För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med niomånadersrapporten den 30 september 2021, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, telefon: 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com.

Kontakt

Nils Vinge, IR-chef                    08-796 52 50
Helena Helmersson, vd            08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef      08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-20 99 19, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

 

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 september 2021 kl 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 850 butiker på 75 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.