Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

 

Nio månader (1 december 2021 — 31 augusti 2022)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i SEK ökade med 13 procent under räkenskapsårets första nio månader till MSEK 161 120 (142 154). I lokala valutor var ökningen 8 procent.
 • Perioden har såsom tidigare kommunicerats påverkats av en engångskostnad för avvecklingen av den ryska verksamheten.
 • Bruttomarginalen exklusive engångskostnaden för Ryssland var 51,3 procent (51,8).
  Den rapporterade bruttomarginalen uppgick till 51,1 procent (51,8).
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 8 099 (8 996) och rörelsemarginalen 5,0 procent (6,3). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till
  MSEK 6 348 (8 996), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (6,3). Rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 5,8 procent (6,6).
 • Koncernens resultat efter skatt exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 5 778 (6 389), motsvarande SEK 3:49 (3:86) per aktie. Rapporterat resultat efter skatt uppgick till MSEK 4 430 (6 389), motsvarande SEK 2:68 (3:86) per aktie.
 • Den finansiella nettokassan var MSEK 17 441 (24 874). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 45 700 (55 408).

 
Tredje kvartalet (1 juni 2022 – 31 augusti 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till MSEK 57 450 (55 585). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4 procent.
 • Kvartalet har belastats med en engångskostnad om MSEK 2 104 avseende avvecklingen av den ryska verksamheten.
 • Bruttomarginalen exklusive engångskostnaden för Ryssland var 50,4 procent (53,2). Den rapporterade bruttomarginalen uppgick till 49,0 procent (53,2). Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen.
 • Rörelseresultatet exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 3 006 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent (11,3). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 902 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 1,6 procent (11,3).
 • Koncernens resultat efter skatt exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 2 151, (4 692), motsvarande SEK 1:30 (2:83) per aktie. Rapporterat resultat efter skatt uppgick till MSEK 531 (4 692), motsvarande SEK 0:32 (2:83) per aktie.
 • Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 – 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021.
 • Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023.
 • Kontrakt har tecknats med utvecklare av nya solcellsparker för att säkerställa tillgången till förnybar energi under många år framöver. Detta kommer att hjälpa H&M-gruppen att nå målen om att minska koldioxidavtrycket samtidigt som energipriserna för delar av den egna verksamheten säkras.

”Höstkollektionerna har tagits emot bra och försäljningen i september ökar jämfört med föregående år vilket är ett viktigt kvitto på att H&M-gruppen växer även när kundernas köpkraft minskar”, säger Helena Helmersson, vd. 

 
Kommentar av Helena Helmersson, vd

”Det tredje kvartalet har i stor utsträckning präglats av vårt beslut att pausa försäljningen och sedan avveckla verksamheten i Ryssland. Detta har medfört en stor påverkan på vår försäljning och lönsamhet vilket förklarar hälften av resultatminskningen jämfört med tredje kvartalet föregående år. Kvartalet påverkades även av många andra externa utmaningar. Liksom för branschen i övrigt var försäljningen svag på många av våra stora marknader i början av perioden. Försäljningen förbättrades successivt trots värmebölja i flera länder i Europa och vissa kvarstående varuförseningar. Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. Vi har valt att inte fullt ut kompensera för de ökade kostnaderna vilket återspeglas i bruttomarginalen. Sammantaget gav dessa faktorer en kraftigt negativ resultatpåverkan i kvartalet.

De långsiktiga satsningarna för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar fortsätter. Det handlar om att säkerställa det bästa kunderbjudandet för samtliga varumärken och den bästa kundupplevelsen. I en situation med hög inflation där hushållens levnadskostnader ökar kraftigt är det viktigare än någonsin att erbjuda kunderna bästa värde för pengarna.

Försäljningskanalerna integreras allt mer samtidigt som vi fortsätter att digitalisera varuförsörjningskedjan. Effektivitet, snabbhet och flexibilitet har aldrig varit viktigare. Parallellt påbörjas ett åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare öka effektiviteten. Från och med andra halvåret 2023 beräknas detta leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor.

Med lojala kunder världen över, engagerade medarbetare och sunda finanser i kombination med ett långsiktigt perspektiv ser vi trots omvärldssituationen goda förutsättningar att stärka vår position. Höstkollektionerna har tagits emot bra och försäljningen i september ökar jämfört med föregående år vilket är ett viktigt kvitto på att H&M-gruppen växer även när kundernas köpkraft minskar.”

 
Kommunikation i samband med niomånadersrapporten

Niomånadersrapporten, 1 december 2021 – 31 augusti 2022, publiceras kl. 08.00 CEST den 29 september 2022, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2619696&linkSecurityString=3035c8a40.

För bokning av intervjuer i samband med niomånadersrapporten den 29 september 2022, vänligen kontakta Kristina Stenvinkel, telefon 070-796 54 40, stenvinkel@hm.com eller Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Kontakt

Nils Vinge, IR-chef                   08-796 52 50
Helena Helmersson, vd            08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef      08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 29 september 2022 kl. 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.