Pressrelease

Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2021

H & M Hennes & Mauritz AB höll på torsdagen den 6 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande ska överföras i ny räkning.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

De ordinarie styrelseledamöterna Karl-Johan Persson, Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Christian Sievert, Erica Wiking Häger samt Niklas Zennström omvaldes av årsstämman. Till styrelseordförande omvaldes Karl-Johan Persson. Av de fackliga organisationerna utsedda ordinarie ledamöter är Margareta Welinder, Ingrid Godin och Tim Gahnström, och suppleanter är Louise Wikholm, Helena Isberg och Hampus Glanzelius.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara oförändrat mot föregående år. Arvodet fördelar sig enligt följande: SEK 1 700 000 till styrelsens ordförande, SEK 650 000 till stämmovald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra SEK 175 000 vardera samt ordförande i revisionsutskottet extra SEK 225 000.

Stämman beslutade att utse Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess att ny valberedning utsetts: Stefan Persson, Ramsbury Invest AB; Lottie Tham; Jan Andersson, Swedbank Robur fonder; Erik Durhan, Nordea fonder; samt styrelseordförande Karl-Johan Persson.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport, styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen.

 

Kontakt:
H&M-gruppens presstjänst 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

 

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 950 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.
Menu