Pressrelease

Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB föreslår utdelning

Styrelsen för H & M Hennes & Mauritz AB (publ) föreslår en utdelning om SEK 6:50 per aktie, motsvarande MSEK 10 758 och kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för beslut. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 28 oktober 2021.

Med anledning av den osäkerhet som coronapandemin medfört har ingen vinstutdelning beslutats sedan våren 2019. Styrelsen har sedan pandemin slog till med full kraft löpande analyserat den globala situationen, marknadsförhållanden och bolagets finansiella ställning utifrån pandemins påverkan för att se om en utdelning är möjlig.

”Styrelsen anser nu att H&M-gruppens förbättrade lönsamhet, starka finansiella ställning och stabiliserade marknadsförhållanden i kombination med vår förmåga att hantera pandemins påverkan på vår verksamhet möjliggör en utdelning. Även efter utdelningen är vi finansiellt starka och kommer kunna fortsätta investera i kunderbjudandet och vår verksamhet och därmed stärka vår position ytterligare”, säger styrelseordförande Karl-Johan Persson.

I samband med bokslutskommunikén den 30 januari 2020 föreslog styrelsen en utdelning om SEK 9:75 per aktie, motsvarande totalt MSEK 16 137. Detta utdelningsförslag drogs emellertid tillbaka i mars 2020 då marknadsförhållandena drastiskt hade ändrats till följd av den osäkerhet som coronapandemin medfört. Således har ingen utdelning beslutats sedan våren 2019.

I dagsläget är bolagets finansiella ställning stark och har under året ytterligare stärkts med ökad nettokassa, förbättrat rörelsekapital och effektivare finansiering bland annat till följd av en god återhämtning, lägre lagernivåer och fortsatt positiva effekter från fakturahantering och betalningsprocesser. I tredje kvartalet 2021 kunde bolaget redovisa ett starkt rörelseresultat om MSEK 6 272 och ett kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK 37 210. Likvida medel uppgick till MSEK 35 298 vid balansdagen 31 augusti 2021.

Detta sammantaget med förbättrade marknadsutsikter innebär att styrelsen anser att den situation avseende finansiell stabilitet som informerats om under föregående kvartalsrapporter har infriats.

Den extra bolagsstämman kommer att genomföras den 28 oktober 2021 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).

Avstämningsdag för deltagande i stämman blir den 20 oktober, sista dag för rösträttsregistrering av aktier 22 oktober samt första dag för handel utan rätt till utdelning är fredag 29 oktober. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 1 november 2021.

Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens förslag beräknas utdelningen betalas ut
4 november från Euroclear Sweden AB.

Kontakter:

Nils Vinge, IR-chef  08-796 52 50  nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations   08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

 

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 850 butiker på 75 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Menu