Extra bolagsstämma 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus genomfördes H&M:s extra bolagsstämma den 28 oktober 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde ej rum.

Den extra bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att en utdelning ska ske med SEK 6:50 per aktie.

Avstämningsdag för utdelningsbetalningen om SEK 6:50 per aktie är den 1 november 2021. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 4 november 2021. Ex-dagen är den 29 oktober 2021.

Material till extra bolagsstämma 2021