Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

H&M:s årsstämma 2024

H & M Hennes & Mauritz AB höll på fredagen den 3 maj 2024 årsstämma under ordförandeskap av advokat Andreas Steen.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 7 maj 2024. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2024. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 8 november 2024. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 13 november 2024.

 

Material till årsstämman 2024

Kallelse till årsstämma 2024
Fullmakt till årsstämma 2024
Formulär för poströstning 2024
Styrelsens yttrande inför årsstämma 2024 enl ABL 18 kap 4 §
Styrelsens yttrande inför årsstämma 2024 enl ABL 19 kap 22 §
Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2024
Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2024
Ärenden till årsstämman 2024
Revisorsyttrande enligt 20 kap 14§ ABL
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen riktlinjer ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport
Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz ABs årsstämma 2024
Protokoll H & M Hennes & Mauritz AB årsstämma 2024