Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

H&M:s årsstämma 2021

H&M:s årsstämma äger rum digitalt torsdagen den 6 maj 2021 klockan 15.00, kombinerad med möjligheten att poströsta före den digitala stämman.

Vid stämman kommer inte att förekomma något anförande av vd. Däremot kommer anförande av vd att läggas ut på H&M:s hemsida samma dag som stämman.

H&M vet att många aktieägare vill ställa frågor om bolaget, och H&M välkomnar sådana frågor och uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om bolaget att höra av sig till H&M senast 18 mars på adress: H & M Hennes & Mauritz AB, att Årsstämma 2021, 106 38 Stockholm eller per e-mail HM6MAY@hm.com.

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Deltagande digitalt
Aktieägare som önskar delta i årsstämman digitalt ska: dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021 dels senast torsdagen den 29 april 2021 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, antingen skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2021”) eller per telefon 08-402 90 48 måndag till fredag kl 9-16 varvid man ska ange att det rör anmälan till årsstämman, eller på bolagets hemsida hmgroup.com/arsstamma

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier.

Deltagarna kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt deltagarkort. På detta kort kommer att finnas instruktioner om hur deltagarna ska logga in på stämman och kunna göra inlägg och rösta. Närmare uppgifter finns i informationen här och kommer även tillsändas deltagare i samband med anmälan till årsstämman.

Deltagande digitalt administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att delta i stämman ska deltagaren gå in på Lumis årsstämmohemsida, https://web.lumiagm.com. Denna hemsida kan nås genom de flesta webbläsarna från en dator, laptop eller annan internetansluten enhet såsom en surfplatta eller smartphone. Om deltagaren önskar delta i årsstämman på detta sätt ska deltagaren logga in på https://web.lumiagm.com på dagen för årsstämman.

Poströstning
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska: dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021 dels senast onsdagen den 5 maj 2021 kl. 16.00 anmäla sig genom att avge sin poströst ifylld och undertecknat med post till H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2021”) eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den angivna tiden. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 5 maj 2021 kl. 16.00.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns här. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt här. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast den 18 mars 2021.

För anmälan, klicka här.

Utdelning

I tremånadersrapporten 2021 som publicerades 31 mars 2021 gavs följande information:

Utdelningskommentar

Styrelsens ambition är att H&M-gruppen ska ha en hållbar och lönsam tillväxt och därigenom möjliggöra god avkastning till aktieägarna. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning är att det kommer att finnas goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021. Men, då den pågående pandemins konsekvenser i dagsläget inte helt kan överblickas, och då bolaget mottagit statliga stöd under första kvartalet, kommer styrelsen inte att kunna föreslå någon utdelning till årsstämman i maj. Styrelsen återkommer senare under året med förslag på tidpunkt och nivå för återupptagandet av utdelning.

Årsstämmor

Menu