Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

H&M:s årsstämma 2023

H & M Hennes & Mauritz AB höll på torsdagen den 4 maj 2023 årsstämma under ordförandeskap av advokat Andreas Steen.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 8 maj 2023. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 10 november 2023. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 15 november 2023.

Material till årsstämman 2023