Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

H&M:s årsstämma 2024

H&M:s årsstämma äger rum fredagen den 3 maj 2024 klockan 15.00 och planeras hållas i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.

Närmare information om årsstämman kommer att finnas i kallelsen, som publiceras på hmgroup.com/arsstamma drygt fyra veckor före årsstämman.

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast den 15 mars 2024. Av praktiska skäl önskar dock H&M att sådan begäran kommer in senast den 8 mars 2024.

Begäran skickas via e-post: hm3may@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Aktieägare är som vanligt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor på stämman kan frågorna gärna sändas in i förväg till H&M via e-post: hm3may@hm.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).