Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning och koncernredovisning, behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd samt besluta om disposition av resultatet för det gångna räkenskapsåret.

Extra bolagsstämma kan hållas vid speciellt behov.

H&M:s årsstämma 2022

H & M Hennes & Mauritz AB höll på onsdagen den 4 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 6 maj 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2022. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 11 november 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 16 november 2022.

Material till årsstämman 2022

Menu