Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport

Första halvåret (1 december 2020 — 31 maj 2021)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i lokala valutor ökade med 12 procent under första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Omräknat till SEK uppgick nettoomsättningen till MSEK 86 569 (83 612). Pandemin ledde till minskad kundtrafik på grund av fortsatta restriktioner och butiksstängningar. Som mest var cirka 1 800 butiker tillfälligt stängda, dvs cirka 36 procent av koncernens totala butiksantal.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 2 204 (-3 978). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 1 697 (-3 063), motsvarande SEK 1:03 (-1:85) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 20 219 (3 916).
 • Nettokassan uppgick till MSEK 12 799 (-11 919).
 • Onlineförsäljningen har fortsatt att utvecklas mycket väl, även när butiker har tillåtits återöppna.

Andra kvartalet (1 mars 2021 — 31 maj 2021)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i lokala valutor ökade med 75 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Omräknat till SEK uppgick nettoomsättningen till MSEK 46 509 (28 664). Vid ingången av kvartalet var cirka 1 300 butiker tillfälligt stängda och vid utgången var cirka 140 butiker fortfarande stängda.
 • Onlineförsäljningen ökade med 40 procent i lokala valutor och 32 procent i SEK.
 • Bruttoresultatet ökade med 89 procent till MSEK 25 049 (13 284), vilket motsvarar en bruttomarginal om 53,9 procent (46,3).
 • Fortsatt god kostnadskontroll. Resultatet efter finansiella poster ökade med 10 miljarder SEK till MSEK 3 593 (-6 482).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 2 767 (-4 991) motsvarande SEK 1:67 (-3:02) per aktie.
 • Varulagret minskade till MSEK 35 866 (40 000).
 • Effektiviseringsprogrammet inom fakturahantering och betalningsprocesser har under andra kvartalet frigjort ytterligare drygt 3 miljarder SEK av rörelsekapitalet.
 • I mars öppnades H&M online i Qatar via franchise och H&M har under kvartalet även lanserats framgångsrikt på e-handelsplattformen Zalora i Indonesien, Filippinerna, Malaysia och Singapore.
 • H&M:s kundlojalitetsprogram har nu över 130 miljoner medlemmar på 27 marknader. En ökning med 50 miljoner medlemmar på ett år.
 • Sellpy, second-hand-plattformen som delägs av H&M-gruppen, har lanserats på ytterligare 20 marknader och finns nu på totalt 24 marknader.
 • Nettoomsättningen 1-28 juni 2021 ökade med 25 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen påverkas fortfarande av minskad kundtrafik på grund av fortsatta restriktioner och butiksstängningar. Cirka 95 butiker är i dagsläget fortsatt tillfälligt stängda.
 • Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning är att det kommer att finnas mycket goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021.
 • Kambodja blir ny H&M-marknad under 2022 via franchise.

”Våra väl uppskattade kollektioner i kombination med vårt pågående förändringsarbete och att marknader gradvis öppnas upp, gör att vår återhämtning är stark. Onlineförsäljningen har fortsatt att utvecklas mycket bra även när butikerna har öppnat vilket visar att kunderna uppskattar att kunna handla i den försäljningskanal de önskar”, säger Helena Helmersson, vd.

Kommentar av Helena Helmersson, vd
”I takt med att allt fler vaccineras och att restriktioner lättar, öppnas världen gradvis upp och kunder kan återigen besöka våra butiker. Väl uppskattade kollektioner i kombination med snabba anpassningar och fortsatta förbättringar gör att vår återhämtning är stark. Trots fortsatta restriktioner, har försäljningen ökat kraftigt jämfört med föregående år. Tredje kvartalet har börjat bra och vi är nästan tillbaka på nivån jämfört med innan pandemin. Jag är stolt över alla medarbetares engagemang och handlingskraft under denna utmanande period. Krisen har gjort oss till ett ännu starkare bolag. Lärdomarna som vi dragit gör att vi kan tillvarata nya möjligheter ännu bättre och snabbare och vi ser optimistiskt på framtiden.

Såväl befintliga som nya kunder visar varje dag att de uppskattar vårt kunderbjudande med den bästa kombinationen av mode, pris, kvalitet och hållbarhet. Våra långsiktiga digitala investeringar och allt mer integrerade försäljningskanaler i kombination med effektivare arbetssätt och kundfokus har varit viktiga under pandemin. Genom att snabbt kunna ställa om och anpassa oss har samtliga delar av bolaget bidragit till återhämtningen. Samtidigt kan vi aldrig slå oss till ro. Vi drivs av en passion om att ständigt förbättra kunderbjudandet samt kundupplevelsen.

Vårt förändringsarbete fortsätter därför med full kraft för att möta kundernas ökade förväntningar och för att stärka vår konkurrenskraft ytterligare. Här vill jag gärna lyfta fram våra satsningar inom tech, AI och varuförsörjningskedjan där vi har gjort stora framsteg samtidigt som vi ser ytterligare möjligheter inom exempelvis ökad träffsäkerhet och lokal relevans.

I spåren av pandemin ser vi en ökande efterfrågan globalt på prisvärt och hållbart mode vilket vi är väl positionerade för. Våra varumärken erbjuder också allt fler tjänster för en mer hållbar livsstil. I kombination med vårt arbete för att bli cirkulära och klimatpositiva ökar vi också andelen hållbara och förnybara material. Vi utvecklar den befintliga verksamheten och skapar även nya kompletterande intäktsströmmar. Tillsammans med en lönsam onlinetillväxt och fortsatt butiksoptimering kommer detta att bidra till en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt för H&M-gruppen.”

Läs mer om våra satsningar i avsnittet Initiativ för en förbättrad kundupplevelse på sidan 11.

 

Kommunikation i samband med sexmånadersrapport
Sexmånadersrapporten, 1 december 2020 – 31 maj 2021, publiceras kl. 08.00 CEST den 1 juli 2021, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/6038204.

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med sexmånadersrapporten den 1 juli 2021, vänligen kontakta:
Kristina Stenvinkel, telefon: 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com.

 

Kontakt
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50
Helena Helmersson, vd 08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef 08-796 55 00 (växel)

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-20 99 19, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 1 juli 2021 kl 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 900 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Menu