Pressrelease

KALLELSE

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) håller årsstämma torsdagen den
6 maj 2021 kl 15.00.

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras på det sättet att deltagarna deltar endast på distans:

– digitalt (online) via dator, eller annan internetansluten enhet, eller
– genom poströstning.

Deltagande digitalt
Aktieägare som önskar delta i årsstämman digitalt ska:

dels                   vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021

dels                   senast torsdagen den 29 april 2021 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, antingen skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2021”) eller per telefon 08-402 90 48 måndag till fredag kl 9-16 varvid man ska ange att det rör anmälan till årsstämman, eller på bolagets hemsida hmgroup.com/arsstamma

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier.

Deltagarna kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt deltagarkort. På detta kort kommer att finnas instruktioner om hur deltagarna ska logga in på stämman och kunna göra inlägg och rösta. Närmare uppgifter finns i informationen i de följande avsnitten nedan samt i det informationsblad som finns tillgängligt på H&M:s hemsida hmgroup.com/arsstamma och även kommer tillsändas deltagare i samband med anmälan till årsstämman.

Deltagande digitalt administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att delta i stämman ska deltagaren gå in på Lumis årsstämmohemsida, https://web.lumiagm.com. Denna hemsida kan nås genom de flesta webbläsarna från en dator, laptop eller annan internetansluten enhet såsom en surfplatta eller smartphone. Om deltagaren önskar delta i årsstämman på detta sätt ska deltagaren logga in på https://web.lumiagm.com på dagen för årsstämman.

När deltagaren på stämmodagen loggar in på hemsidan https://web.lumiagm.com kommer deltagaren ombes att ange ett mötes-ID som är 137-968-845. Därefter kommer deltagaren uppmanas att ange sitt unika användarnamn och lösenord. Dessa kan hittas på det deltagarkort som skickats till deltagaren efter att anmälan till stämman gjorts enligt ovan. Åtkomst till stämman via hemsidan kommer att vara tillgänglig från kl 14:30 den 6 maj 2021. Observera att deltagare måste ha loggat in till årsstämman senast kl. 15:00 den 6 maj 2021 för att kunna delta i och rösta vid stämman, därefter finns inte längre någon möjlighet att logga in. Mer detaljerad information om hur deltagande digitalt fungerar, innefattande bl.a. hur röstningsförfarandet kommer gå till, finns tillgänglig på hmgroup.com/arsstamma. För att kunna delta i stämman digitalt måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman.

Poströstning
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

dels                   vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021

dels                   senast onsdagen den 5 maj 2021 kl. 16.00 anmäla sig genom att avge sin poströst ifylld och undertecknat med post till H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2021”) eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den angivna tiden. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 5 maj 2021 kl. 16.00.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som skett senast den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Som vanligt kommer det att vara möjligt att deltaga på stämman genom ombud. Fullmaktsformulär finns på hemsidan hmgroup.com/arsstamma.

Digitalt deltagande: Om komplett fullmaktsformulär har tagits emot av bolaget i god tid innan deltagarkorten skickas ut kommer deltagarkortet, innehållande ditt unika användarnamn och lösenord, att skickas till ombudet. Om komplett fullmaktsformulär inte tagits emot i god tid före att deltagarkorten skickas ut kommer deltagarkortet att skickas till aktieägaren.

Upplysningar på årsstämman
Vid stämman kommer inte att förekomma något anförande av vd. Däremot kommer anförande av vd att läggas ut på H&M:s hemsida samma dag som stämman.

H&M vet att många aktieägare vill ställa frågor om bolaget, och H&M välkomnar sådana frågor och uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om bolaget att höra av sig till H&M på adress: H & M Hennes & Mauritz AB, att Årsstämma 2021, 106 38 Stockholm eller per e-mail HM6MAY@hm.com.

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till:

Post:
H & M Hennes & Mauritz AB
Att: Årsstämman
106 38 Stockholm

eller

E-post:
hm6may@hm.com

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med bolagsstämma
För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

ÄRENDEN
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8. Beslut
a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
c. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår:
11.1. Stina Bergfors
11.2. Anders Dahlvig
11.3. Danica Kragic Jensfelt
11.4. Lena Patriksson Keller
11.5. Karl-Johan Persson
11.6. Christian Sievert
11.7. Erica Wiking Häger
11.8. Niklas Zennström
11.9. Styrelseordförande: Karl-Johan Persson
12. Val av revisor.
13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av principer för valberedningen.
14. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
17. Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen.
18. Förslag från aktieägare om att bolaget ska upplysa om hållbarhetsmål och lämna vissa andra upplysningar angående bl.a. ersättningar till ledande befattningshavare.
19. Stämmans avslutande.

 

Valberedning
Den nuvarande valberedningen utgörs av Karl-Johan Persson, styrelsens ordförande, Stefan Persson (Ramsbury Invest) valberedningens ordförande, Lottie Tham, Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder).

Valberedningens beslutsförslag
Punkt 2 Valberedningens förslag: till ordförande vid stämman föreslås advokat Sven Unger.

Punkt 3 – Valberedningens förslag till justeringsmän föreslås Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder).

Punkt 9 – Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att en revisor väljs.

Punkt 10 – Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter är oförändrat jämfört med föregående år och fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 700 000, ledamot SEK 650 000. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet föreslås uppgå till SEK 225 000 till ordföranden samt SEK 175 000 vardera till övriga ledamöter.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet är samma som tidigare blir det totala arvodet oförändrat jämfört med föregående år SEK 6 825 000.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Valberedningen föreslår följande styrelse:
Omval av nuvarande styrelseledamöter: Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Karl-Johan Persson, Christian Sievert, Erica Wiking Häger, Niklas Zennström.

Styrelseordförande: omval av Karl-Johan Persson.

Punkt 12 – Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation som bekräftats i beslut av hela styrelsen som rekommendation, att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2022. Deloitte AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Didrik Roos att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till val av och principer för valberedningen:

Valberedningens förslag till ledamöter bygger på tidigare tillämpade principer för valberedningens sammansättning, nämligen att valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna, såvitt man kan utläsa av aktieboken. Även på övriga punkter bygger förslaget på tidigare tillämpade principer. Valberedningens förslag om val av ledamöter i valberedningen baserar sig på aktieboken per den 26 februari 2021.

VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN SAMT FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 fattar följande beslut.

A. VAL AV VALBEREDNING
1. Årsstämman utser styrelsens ordförande Karl-Johan Persson samt Stefan Persson nominerad av Ramsbury Invest AB, Lottie Tham, Jan Andersson nominerad av Swedbank Robur fonder och Erik Durhan nominerad av Nordea fonder att ingå i valberedningen. Denna valberedning tillträder sitt uppdrag omedelbart. Uppdraget varar till dess ny valberedning utsetts.

B. FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN
2. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

3. Om inte ledamöterna i valberedningen enas om annat, ska ordförande i valberedningen vara den som representerar den röstmässigt största ägaren.

4.1. Valberedningen ska till årsstämman 2022 lämna förslag till:

a) val av stämmoordförande
b) beslut om antal styrelseledamöter
c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott)
d) val av styrelseledamöter
e) val av styrelseordförande
f) beslut om antal revisorer
g) beslut om arvode till revisor(erna)
h) val av revisor(er)
i) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om principer för valberedningen.

4.2. I sitt förslag till val av valberedning ska valberedningen tillämpa följande princip.
Valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna. Bestämmandet av vilka som är de fyra röstmässigt största ägarna ska grundas på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i februari det år valberedningen lägger fram sitt förslag. Ägarstatistiken som ska användas ska innehålla sortering efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, d.v.s. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som har en depå hos en förvaltare som har uppgivit aktieägarens namn till Euroclear Sweden AB.

5. Om någon av de aktieägare som nominerat en ledamot till valberedningen, meddelar valberedningen att aktieägaren önskar att den som aktieägaren nominerat ska bytas ut (t.ex. på grund av att vederbörande lämnat sin anställning), ska valberedningen besluta att vederbörande ledamot ska avgå.

6. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget.

7. Om någon av de aktieägare som nominerat en ledamot till valberedningen, inte längre är en av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget kan valberedningen besluta att den ledamot som nominerats av den aktieägaren skall avgå. I så fall, och även i det fall valberedningen beslutar att den ledamoten inte skall avgå, kan valberedningen utse ny, respektive ytterligare, ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som då blivit en av de fyra röstmässigt största ägarna.

8. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

9. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt.

10. Med ägare och aktieägare i uttryck som ”de fyra röstmässigt största ägarna” eller ”nästa aktieägare i storleksordning” avses i dessa principer aktieägare såsom de upptagits i ägarstatistiken angiven i 4.2 ovan.

Styrelsens beslutsförslag

UTDELNING, punkt 8 b
Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att ingen utdelning ska ske, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Utdelningskommentar
Styrelsens ambition är att H&M-gruppen ska ha en hållbar och lönsam tillväxt och därigenom möjliggöra god avkastning till aktieägarna. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning är att det kommer att finnas goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021. Men, då den pågående pandemins konsekvenser i dagsläget inte helt kan överblickas, och då bolaget mottagit statliga stöd under första kvartalet 2021, föreslår styrelsen nu till årsstämman att ingen utdelning ska ske. Styrelsen återkommer senare under året med förslag på tidpunkt och nivå för återupptagandet av utdelning.

GODKÄNNANDE AV STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT, punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2021 OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, punkt 15

Riktlinjerna omfattar dels ersättning till vd och ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode dels ersättning till övriga ledande befattningshavare enligt följande: personer i ledningsgruppen, utöver vd. I ledningsgruppen ingår personer som direktrapporterar till vd.

Den långfristiga rörliga ersättningen, som gäller endast för ledningsgruppen inklusive vd, kommer att mätas över en femårsperiod för att premiera långsiktigt värdeskapande för H&M.

Hur riktlinjerna bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
H&M-gruppens affärsplan syftar till att leverera långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt. Affärsplanen, som bygger vidare på företagets pågående förändringsarbete, illustreras med ett antal målbilder till vilka företagets hållbarhetsarbete och digitala transformation bidrar. Målbilderna är att fortsätta förbättra kunderbjudandet för samtliga varumärken, bygga långsiktiga och värdeskapande kundrelationer, erbjuda en inspirerande upplevelse med integrerade digitala och fysiska kanaler, anpassa varuförsörjningskedjan för att bli snabbare och mer flexibel utifrån efterfrågan samt addera flera intäktsströmmar baserade på nya framväxande affärsmodeller och innovationer.
En framgångsrik förflyttning mot målbilderna bedöms leda till fortsatt sunda och uthålliga finanser, som överensstämmer med H&M-gruppens mål om en stark kapitalstruktur med god likviditet och finansiell flexibilitet, där tillväxt och investeringar kan ske med fortsatt handlingsfrihet.

Styrelsen anser att det är viktigt att ledande befattningshavare har marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning både vad gäller fast och rörlig kompensation utifrån ansvar och prestation. Ett framgångsrikt arbete avseende bolagets affärsplan och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera, motivera och behålla talangfulla och engagerade medarbetare. Ledande befattningshavare ska erhålla en kompensation som företaget anser vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, baserat på bland annat branschjämförelser. Fastställandet av ersättningen ska baseras dels på arbetsuppgifternas betydelse, dvs möjligheten att påverka den övergripande utvecklingen för koncernen dels på den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Sammantagna avgör dessa nivån på ersättningen för respektive individ. Den största delen av ersättningen ska över tid utgöras av den fasta grundlönen. Ersättningsformerna ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell och hållbar utveckling för H&M-gruppen.

Formerna av ersättning mm
Den totala ersättningen kan bestå av följande delar:
— fast kontant grundlön
— kortfristig rörlig ersättning
— långfristig rörlig ersättning
— pensionsförmåner
— övriga förmåner

Fast kontant grundlön
Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant grundlön som är marknadsmässig utifrån varje positions betydelse för bolaget som helhet. Den fasta kontanta grundlönen ska spegla den enskildes ansvarsområde, kompetens och erfarenhet och förutsätter en engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen kan bestå av en kortfristig och en långfristig del.

Det ska finnas en tydlig koppling mellan utfallet av prestationsbaserad rörlig ersättning och H&M-gruppens finansiella och hållbara utveckling. Ledande befattningshavares rörliga ersättning ska således vara beroende på uppfyllande av mål. Målen ska syfta till att främja H&M-gruppens utveckling på både kort och lång sikt.

Kortfristig rörlig ersättning: Måluppfyllelse ska mätas över en period om ett år. Den kortfristiga rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllelse av mål inom följande områden:
— H&M-gruppens totala försäljning
— H&M-gruppens totala rörelseresultat
— Uppfyllelse av affärsplanens områden, i vilka hållbarhet ingår, samt
— Bedömning av ledarskap samt efterlevnad av värderingar.

För de två sistnämnda prestationsparametrarna är det individens uppfyllelse inom det egna ansvarsområdet som bedöms. För de finansiella målen ska bedömningen baseras på det senaste räkenskapsåret. Styrelsen ansvarar för bedömningen avseende den kortfristiga rörliga ersättningen till vd. Avseende kortfristig rörlig ersättning till andra ledande befattningshavare ansvarar vd för bedömningen.

Var och en av dessa fyra förutbestämda prestationsparametrarna viktar lika mycket, dvs en fjärdedel var av den totala måluppfyllelsen. Det finns dock ett tröskelvärde för den andra parametern, dvs rörelseresultatet, som innebär att om detta värde inte nås utfaller ingen kortfristig rörlig ersättning oavsett måluppfyllelsen för de tre andra parametrarna. Den kortfristiga rörliga ersättningen, som på individnivå baseras på arbetsuppgifternas och positionens betydelse att påverka den övergripande utvecklingen för koncernen, kan uppgå till 0–3 månadslöner, 0–6 månadslöner och 0–12 månadslöner. Med månadslön avses fast kontant grundlön. Om de av styrelsen uppsatta målnivåerna uppfylls ska hälften av maxersättningen i respektive intervall utgå. För att uppnå utfall i de högre intervallen av satta ramar ska således krävas att de förutbestämda målnivåerna överträffas.

Hälften av utbetalad ersättning ska investeras i H&M-aktier som ska behållas i minst tre år. Styrelsen ska årligen sätta målnivåer för var och en av de fyra prestationsparametrarna för det kommande året.

Långfristig rörlig ersättning: Den långfristiga rörliga ersättningen ska baseras på en måluppfyllelse som mäts under fem räkenskapsår med början från innevarande räkenskapsår 2021 och med slutdatum vid utgången av räkenskapsåret 2025. Denna period dvs 1 dec 2020 – 30 nov 2025 benämns mätperiod. Den långfristiga rörliga ersättningen – som endast ska gälla för ledningsgruppen inklusive vd, totalt 15 personer – ska baseras på uppfyllelse av mål inom följande områden:
— H&M-gruppens totala försäljning
— H&M-gruppens totala rörelseresultat
— Uppfyllelse av affärsplanens områden på totalen, i vilka hållbarhet
ingår, samt
— Bedömning av ledarskap samt efterlevnad av värderingar.

Var och en av dessa fyra prestationsparametrar ska vikta lika mycket, dvs en fjärdedel var av den totala måluppfyllelsen. För den långfristiga rörliga ersättningen ska bedömningen av de finansiella målen baseras på en summering av de senaste fem räkenskapsåren där uppfyllelsen av de årliga målnivåerna i det kortfristiga arrangemanget, dvs inom försäljning och resultat, ska utgöra basen för måluppfyllelse i det långfristiga arrangemanget. För de övriga två prestationsparametrarna, dvs affärsplanens uppfyllelse samt ledarskap och efterlevnad av värderingar, ska det göras en helhetsbedömning på totalen för H&M-gruppen för hela mätperioden. Efter mätperiodens slut ansvarar styrelsen för en samlad bedömning utifrån de fyra prestationsparametrarna och utfallet av den långfristiga rörliga ersättningen till vd. Avseende långfristig rörlig ersättning till övriga i ledningsgruppen ansvarar styrelsen i samråd med vd.

För att ta del av den långfristiga delen ska förutsättas att deltagarna gör en egen grundinvestering om cirka 10 procent av sin fasta kontanta årsgrundlön efter skatt i H&M-aktier i nära anslutning till årsstämman 2021. Dessa aktier ska sedan behållas under hela mätperioden. Efter tre år, förutsatt fortsatt anställning, ska grundinvesteringen matchas med erhållande av ett kontantbelopp efter skatt motsvarande två gånger den egna grundinsatsen. Detta belopp ska så snart som möjligt investeras i H&M-aktier. Även dessa aktier ska behållas under hela mätperioden.

Den initiala egna investeringen i H&M-aktier samt matchningsbeloppets investering i H&M-aktier syftar till att bygga upp ett eget aktieinnehav i H&M för att på så sätt ytterligare förena ledningsgruppens intresse med aktieägarnas för en god långsiktig utveckling för bolaget.

Den totala maxersättningen inom ramen för den långfristiga rörliga ersättningen för hela mätperioden, som inkluderar såväl matchningsbeloppet år 3 som ersättningen år 5 efter mätperiodens slut, kan variera mellan MSEK 1,75 netto efter skatt och MSEK 7 netto efter skatt utifrån individens arbetsuppgifter och positionens betydelse för att påverka den övergripande utvecklingen för koncernen.

H&M-gruppens totala kostnad inklusive sociala kostnader för den långfristiga rörliga ersättningen beräknas max uppgå till cirka 150 MSEK. En avsättning om 30 MSEK per år förväntas att göras under totalt fem år.

Pensionsförmåner
För vd ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna per år får aldrig överstiga 30 procent av vd:s årliga fasta grundlön.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna per år får aldrig överstiga 40 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta grundlön.

Nuvarande åtaganden är delvis täckta genom att separata försäkringar tecknats.

För vd är pensionsåldern 65 år.
För andra ledande befattningshavare gäller pensionsålder mellan 62 och 65 år.

Övriga förmåner
Ledande befattningshavare får erhålla övriga förmåner såsom tex friskvård, bilförmån och sjukvårdsförsäkring. Kostnader i anledning av övriga förmåner får per år sammanlagt aldrig överstiga 20 procent av personens årliga fasta grundlön.

Upphörande av anställning
Uppsägningstid för ledande befattningshavare får variera mellan tre till tolv månader. Rörlig ersättning ska inte utgå vid egen uppsägning.

Vd ska ha 12 månaders uppsägningstid. I det fall bolaget säger upp vd:s anställningsavtal får dessutom utgå en årslön av fast kontant grundlön såsom avgångsvederlag. I övrigt ska inga avgångsvederlag utgå.

Lön och anställningsvillkor för andra anställda i bolaget
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode
För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode). Sådant arvode får för respektive styrelseledamot vara högst lika mycket som styrelsearvodet. Arvodet ska baseras på gällande marknadspris och sättas i relation till nyttan för bolaget och i vilken utsträckning sådant arbete bidrar till en god finansiell och hållbar utveckling för H&M-gruppen.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Bolaget har inget ersättningsutskott eftersom styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ett ersättningsutskotts uppgifter. Det är styrelsen som tar fram förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid årsstämmorna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen beslutar vidare om vd:s lön enligt gällande riktlinjer och utvärderar löpande vd:s arbete. En gång om året behandlas denna fråga särskilt i samband med fastställande av vd:s ersättning för det kommande året. För att undvika intressekonflikter närvarar ingen från bolagsledningen när styrelsen diskuterar ersättningsfrågor.

Övrigt
Ledande befattningshavare är även berättigade till de förmåner som följer av vinstandelsprogrammet H&M Incentive Program som vänder sig till alla medarbetare inom H&M-gruppen. Programmet har beslutats av tidigare bolagsstämma och omfattas inte av dessa riktlinjer.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, lämpliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Pandemin har skyndat på många av de samhälls- och branschförändringar som redan tidigare har drivit H&M-gruppens förändringsarbete. Utöver att digitaliseringen har accelererat, har medvetenheten ökat om vikten av en hållbar utveckling. I H&M-gruppens pågående förändringsarbete är det viktigt att det finns en bra balans mellan kortsiktiga och långsiktiga beslut. Därför innehåller de föreslagna riktlinjerna en kompletterande långfristig rörlig ersättning för ledningsgruppen samtidigt som prestationsparametrarna för den kortfristiga rörliga ersättningen har förtydligats. Vidare har förhållandet mellan rörlig och fast ersättning förtydligats, och vissa andra ändringar gjorts. Ändringarna sammanfaller med synpunkter som framförts av aktieägare.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, punkt 16
Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen.
Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår vidare att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att en ny § 15, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 15 blir § 16.

Föreslagen lydelse

§ 15 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen (2005:551) att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Övriga beslutsförslag m.m.

Punkt 8b
Aktieägaren Clean Clothes Campaign International Office (CCC) föreslår att årsstämman uppmanar bolagsstyrelsen att inte betala någon utdelning för detta räkenskapsår. Företagets vinst ska i stället användas för att säkerställa att alla arbetare i H&M:s leverantörsled blir betalda en ersättning som är lika stor som, eller större än, vad de betalades vid tidpunkten innan pandemin COVID-19 startade. Dessutom ska de arbetare som förlorade sina anställningar få det avgångsvederlag de är berättigade till. Av denna anledning ber CCC, H&M att skriva under att de ansluter sig till den garantifond för avgångsvederlag för arbetare, ”the Severance Guarantee Fund”, som över 200 civilsamhällesorganisationer och fackförbund kräver ska upprättas.

Punkt 17
Aktieägaren Fondazione Finanza Etica föreslår att man ändrar § 14 i bolagsordningen genom att lägga till följande punkt:

”Punkt 12. Årlig fullmaktsröstning och rapport om klimatförändringar. Det årliga företagsfullmäktigeuttalandet (corporate proxy statement) ska innehålla ett förslag som kräver en rådgivande omröstning av aktieägarna som uttrycker icke-bindande rådgivande godkännande eller ogillande av företagets offentliga klimatpolicyer och strategier, med hänsyn till viktiga klimatrelaterade benchmarks.
 

Styrelsen bemyndigas att i bolagets årliga företagsfullmäktigeuttalande, eller i annan publicering, inkludera en rapport som karaktäriserar omfattningen av och takten i dess responsiva åtgärder i samband med klimatförändringarna, inklusive hänvisning – enligt styrelsens bedömning – till bolagets anpassning till klimatrelaterade benchmarks.

Ingenting i detta avsnitt ska tolkas som att det begränsar styrelsens eller ledningens skönsbefogenheter när det gäller att offentliggöra eller hantera frågor relaterade till en klimatomställning.”

Punkt 18
Aktieägaren Fondazione Finanza Etica föreslår att H&M
– ”Fullständigt redovisar de hållbarhetsmål som måste uppnås för att rörlig ersättning ska utgå till ledande befattningshavare och årligen rapporterar hur ledande befattningshavare presterar i förhållande till dessa mål;
– Offentliggör de specifika befattningshavarna som ovanstående mål gäller;
– Publicerar relationen mellan den fasta ersättningen och den rörliga ersättningen för företagets VD och ordförande, liksom den genomsnittliga relationen mellan den fasta ersättningen och den rörliga ersättningen för företagets ledande befattningshavare;
– indikerar vilken del av den rörliga ersättningen som baseras på hållbarhetskriterier som är kopplad till en långsiktig incitamentsplanIndikerar och, där det är relevant, förklarar huruvida andra jämförbara företags belöningssystem har tagits i beaktande vid fastställandet av belöningssystemet för ledande befattningshavare;
– Informerar om huruvida externa rådgivare deltagit i framtagandet av belöningssystemet och om så är fallet, redogör för vilka dessa är.”

———————————————————————————————————————-

Antal aktier och röster
I bolaget finns 194 400 000 A-aktier med tio röster per aktie och 1 460 672 000 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i H&M är 1 655 072 000 och det totala antalet röster är 3 404 672 000.

————————————————————————————————————————

Bolaget uppmanar aktieägarna att följa information från Folkhälsomyndigheten samt meddelanden om årsstämman på H&M:s hemsida hmgroup.com/arsstamma.

Årsredovisningen för 2020 publicerades 6 april 2021 på hmgroup.com/arsstamma. Den finns tillgänglig på H&M:s huvudkontor, Mäster Samuelsgatan 46A, 106 38 Stockholm och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelse och revisorsyttrande, och styrelsens ersättningsrapport, samt skrivelser från aktieägare som lagt fram förslag under punkten 8b, 17 och 18.

Stockholm i april 2021
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Styrelsen

­————————————————————————————————————————

Kontaktpersoner:
Andreas Eriksson, kommunikationsdirektör, 073-595 45 05
Nils Vinge, IR-chef, 08-796 52 50
Jan Andersson, ledamot i valberedningen, 076-139 55 00
 

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från hmgroup.com/media.

Kallelsen till årsstämman publiceras den 6 april 2021 på bolagets hemsida hmgroup.com/arsstamma.
Den 7 april 2021 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag införs en annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 950 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com

 

Menu