Pressrelease

Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma

 

H & M Hennes & Mauritz AB höll på torsdagen den 4 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Andreas Steen. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 8 maj 2023. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 10 november 2023. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 15 november 2023.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

De ordinarie styrelseledamöterna Karl-Johan Persson, Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Christian Sievert samt Niklas Zennström omvaldes av årsstämman. Årsstämman valde även in den föreslagna nya styrelseledamoten Christina Synnergren. Till styrelseordförande omvaldes Karl-Johan Persson. Av de fackliga organisationerna utsedda ordinarie ledamöter är Louise Wikholm, Ingrid Godin och Tim Gahnström, och suppleanter är Margareta Welinder, Agneta Gustafsson och Ramón Horváth.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 850 000, ledamot SEK 800 000. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet skall uppgå till SEK 300 000 till ordföranden samt SEK 200 000 vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade att utse Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 25 385 163 egna B-aktier som återköpts inom ramen för H&M:s återköpsprogram, varigenom aktiekapitalet minskar med 3 173 145,375 kronor. För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om ökning av aktiekapitalet med 3 173 145,375 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2024, vid så många tillfällen som styrelsen anser lämpligt, förvärva högst så många av bolagets aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, för ett totalt belopp om högst 3 miljarder kronor, för att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Som tidigare kommunicerats kommer styrelsen avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls.

Kontakt:    
H&M-gruppens presstjänst 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.