Revisionsutskott

  1. Home
  2. Revisionsutskott

H&M:s revisionsutskott utses årligen av styrelsen. I revisionsutskottet ingår Christian Sievert (ordförande) samt Anders Dahlvig (ledamot).

Vid utskottets möten, som alltid protokollförs, deltar normalt även finansdirektör Adam Karlsson samt ekonomichef Hanna Andersson och revisorerna. Vid behov inkallas olika specialister inom t ex expansion, säkerhet, business tech.

Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering som bland annat handlar om att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. I arbetet ingår att behandla redovisningsfrågor och finansiella rapporter som bolaget lämnar.

Revisionsutskottet tar del av kontinuerlig information och beslutsunderlag från bland annat vd, finansdirektören och bolagets externa revisorer. Revisionsutskottets uppgift är även att se till att information korrekt och snabbt kommer styrelsen till del.

På revisionsutskottsmötena redovisar den av årsstämman valda revisorn sin granskning av bland annat årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisionsutskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och fastställa vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revision. Utskottet ska även biträda valberedningen när förslag till bolagsstämman läggs fram gällande revisorsval.

Related