Risker kan vara beroende av händelser i omvärlden och påverka en viss bransch eller marknad men de kan också vara kopplade till den egna verksamheten.

H&M-gruppen arbetar löpande med riskanalys för både de operationella och finansiella riskerna. De operationella riskerna är främst kopplade till verksamheten och de omvärldsrisker som berör koncernen. Vissa kan hanteras genom interna rutiner och koncernen kan i vissa fall påverka sannolikheten att en riskrelaterad händelse inträffar. Andra risker styrs i högre utsträckning av yttre faktorer. Om en riskrelaterad händelse ligger utom koncernens kontroll inriktas arbetet på att mildra konsekvenserna.

Risker och osäkerhetsfaktorer som rör H&M-gruppen finns relaterade till skiftet i branschen, modet, vädersituationer, makroekonomi och geopolitiska händelser, hållbarhetsfrågor, valutor, skatter och olika regleringar men kan även uppkomma vid etablering på nya marknader, lansering av nya koncept och hantering av varumärken. Under avsnittet operationella risker ges en beskrivning av H&M-gruppens operationella och finansiella risker, där en mer detaljerad information om de finansiella riskerna ges i not 2 Finansiella risker i årsredovisningen för 2020 .

I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 21–33 beskrivs mer ingående hur H&M-gruppen arbetar med riskhantering och intern kontroll. Här beskrivs bland annat hur H&M-gruppen arbetar utifrån COSO:s ramverk, som är utgivet av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, vilken utgörs av fem delområden: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Operationella risker

Stort skifte i branschen ytterligare accelererat av covid-19-pandemin

Samhället har under flera år påverkats av den ökade digitaliseringen vilket snabbt har ändrat kundernas köpbeteende. Alltmer handel sker över nätet, främst via mobilen som utgör en viktig del i köpupplevelsen. Kunderna värdesätter en smidig, enkel och inspirerande upplevelse där butik och online samspelar och stärker varandra och H&M-gruppen har därför under de senaste åren gjort stora investeringar för att möta detta.

Branschens skifte till det alltmer digitala har accelererats ytterligare under 2020 då covid-19-pandemin gjort att ännu fler kunder har börjat handla online eftersom en stor del av den fysiska detaljhandeln har varit tillfälligt stängd för att minska smittspridningen. Under pandemin har medvetenheten kring vikten av hållbar utveckling ytterligare stärkts hos konsumenterna vilket gör att fokus på hållbara lösningar ökat hos bolagen i branschen, där H&M-gruppen är i framkant. I takt med att konkurrenslandskapet ritas om med nya affärsmodeller och aktörer har lönsamheten i branschen pressats på grund av ökad konkurrens. Pandemin har under 2020 ytterligare markant pressat lönsamheten och medfört stora utmaningar för hela branschen.

Det är viktigt att dra lärdomar av covid-19-pandemin och det finns risker framöver för kommande pandemier men också för andra oförutsägbara och oväntade negativa händelser. För H&M-gruppen är det därför nödvändigt att ha goda riskmitigeringsplaner och krishanteringsförmåga genom att vara anpassningsbar, handlingskraftig och flexibel.

Stort skifte i branschen ytterligare accelererat av covid-19-pandemin

Samhället har under flera år påverkats av den ökade digitaliseringen vilket snabbt har ändrat kundernas köpbeteende. Alltmer handel sker över nätet, främst via mobilen som utgör en viktig del i köpupplevelsen. Kunderna värdesätter en smidig, enkel och inspirerande upplevelse där butik och online samspelar och stärker varandra och H&M-gruppen har därför under de senaste åren gjort stora investeringar för att möta detta.

Branschens skifte till det alltmer digitala har accelererats ytterligare under 2020 då covid-19-pandemin gjort att ännu fler kunder har börjat handla online eftersom en stor del av den fysiska detaljhandeln har varit tillfälligt stängd för att minska smittspridningen. Under pandemin har medvetenheten kring vikten av hållbar utveckling ytterligare stärkts hos konsumenterna vilket gör att fokus på hållbara lösningar ökat hos bolagen i branschen, där H&M-gruppen är i framkant. I takt med att konkurrenslandskapet ritas om med nya affärsmodeller och aktörer har lönsamheten i branschen pressats på grund av ökad konkurrens. Pandemin har under 2020 ytterligare markant pressat lönsamheten och medfört stora utmaningar för hela branschen.

Det är viktigt att dra lärdomar av covid-19-pandemin och det finns risker framöver för kommande pandemier men också för andra oförutsägbara och oväntade negativa händelser. För H&M-gruppen är det därför nödvändigt att ha goda riskmitigeringsplaner och krishanteringsförmåga genom att vara anpassningsbar, handlingskraftig och flexibel.

Anseenderisk

Som ett av världens ledande modeföretag åtnjuter H&M-gruppens varumärken stort intresse och är ständigt i blickfånget. För att vårda och hantera sina varumärken är det viktigt att H&M-gruppen fortsätter att utvecklas och drivas enligt sina starka värderingar, vilka även kännetecknas av en hög affärsetik.

Det är av yttersta vikt att H&M-gruppen lever i enlighet med sina högt uppsatta affärsetiska policies och riktlinjer och har god kännedom, insikt och rutiner när det gäller framtagandet av sina produkter. Det är även av yttersta vikt att H&M-gruppen lever upp till sina högt ställda ambitioner inom hållbarhetsområdet. Om H&M-gruppen skulle brista i dessa avseenden finns risk för att koncernens anseende och varumärken skadas. En korrekt, transparent och tillförlitlig kommunikation kan förebygga uppkomsten av anseenderisk men kan även hjälpa till att mildra konsekvenserna av eventuella incidenter.

Modet

Att vara verksam inom modebranschen är i sig en risk. Mode är en färskvara och det finns alltid en risk att någon del av kollektionerna inte skulle vara tillräckligt kommersiell, dvs inte uppskattas av kunderna. Köpbeslut påverkas också i allt högre utsträckning av kundens vilja att leva på ett mer hållbart sätt.

Inom varje koncept är det avgörande att ha rätt volymer och en korrekt balans i mixen mellan basmode och de allra senaste trenderna. Sammantaget handlar det om att varje kollektion ska ha den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet.

För att öka träffsäkerheten i modet arbetar H&M-gruppen intensivt med att optimera omfattningen på löpande inköp under säsong parallellt med detaljerade analyser av dag-för-dag-försäljning och lagernivåer på olika marknader. Modet är idag globalt men köpmönstren varierar mellan olika marknader och försäljningskanaler. Säsongsstarten och säsongen varierar mellan olika länder. Därför anpassas både leveranstidpunkten och varuvolymen till de olika marknaderna och kanalerna. Organisationen har under året också förändrats för att stärka förmågan till att skapa regionalt och lokalt än mer relevanta kunderbjudanden. En ökande grad av träffsäkerhet kommer också att bidra till att minska den totala resursförbrukningen och skapa en mer hållbar affärsmodell.

Vädret

H&M-gruppens varor köps in för att säljas baserat på antaganden om väderleken. Avvikelse från dessa antaganden påverkar försäljningen. Det gäller framför allt vid skiftet mellan två säsonger, till exempel när sommar övergår till höst eller när höst övergår till vinter. Om hösten är varmare än normalt kan det få en negativ försäljningseffekt på framför allt väderrelaterade plagg såsom ytterplagg och grovstickat. I den klimatriskanalys som bolaget har genomfört i enlighet med riktlinjerna i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) har det framkommit att klimatförändringarna ytterligare kan komma att påverka förutsättningarna att producera och distribuera varor i vissa regioner och länder (se vidare sidan 50). De alltmer tydliga effekterna av klimatförändringarna kommer att medföra att dessa variationer sannolikt ökar i framtiden.

Negativa förändringar i makroekonomin och geopolitiska risker

En eller flera marknader kan drabbas av händelser som påverkar makroekonomin eller den geopolitiska miljön negativt i landet. Dessa förändrade makroekonomiska eller geopolitiska förhållanden, såsom t ex politisk instabilitet samt plötsliga negativa händelser som t ex virusutbrott i ett land/flera länder och i värsta fall en pandemi kan leda till att förutsättningarna att bedriva verksamhet förändras snabbt, exempelvis kraftiga störningar i varuförsörjningskedjan, samt leda till lågkonjunktur vilket kan förändra köpbeteendet hos konsumenterna och därmed påverka koncernens försäljning negativt.

Det finns även osäkerhetsfaktorer som är kopplade till hur externa faktorer såsom valutor (se följande avsnitt), råvarupriser, transportkostnader och kapacitetsutrymmet hos leverantörerna påverkar inköpskostnaderna för H&M-gruppens varor. Det finns även risker kopplade till sociala spänningar på inköpsmarknader vilka kan leda till instabilitet för leverantörer, tillverkningen och leveranser.

Det gäller därför för koncernen att följa dessa förändringar på nära håll och ha utarbetade strategier för att hantera svängningar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för både bolaget och externa intressenter.

Hållbarhetsrisker

H&M-gruppen har en mycket ambitiös hållbarhetsstrategi där vi strävar efter att leda förändringen mot en mer hållbar modeindustri, det vill säga såväl nya affärsmöjligheter som risker. Några av bolagets största identifierade risker är brist på naturresurser, klimatförändringar med dess konsekvenser, brist på upprätthållande av mänskliga rättigheter tidigt i värdekedjan, korruption, politisk och samhällelig instabilitet på produktions- och inköpsmarknader samt förändrade konsumtionsmönster och kundattityder. Det sistnämnda skulle i slutändan kunna få stora effekter på H&M-gruppens försäljning – såväl positiva som negativa. Utfallet beror på hur väl arbetet med att implementera hållbarhetsstrategin lyckas och H&M-gruppens förmåga att utveckla ett ännu mer hållbart kunderbjudande och en hållbar affärsmodell.

För en mer detaljerad beskrivning av risker relaterade till hållbarhet se hållbarhetsrapporten på sidorna 45–53, se främst sidorna 49–50 för klimatriskanalys enligt TCFD.

Konkurrenter

Det finns en stark tilltro till H&M-gruppens förmåga att skapa relevant mode och relevanta kundupplevelser anpassade till årets säsongsskiftningar på både norra och södra halvklotet.

H&M-gruppen anpassar organisation och arbetssätt i alla kanaler med målet att ha både förmåga och kapacitet till att snabbare än konkurrenterna anpassa sig till kundernas behov och förväntningar.

Informationssäkerhet och cyber-säkerhet

Alla företag med onlinehandel är utsatta för flera olika typer av risker relaterade till informationsteknologi. De risker som H&M-gruppen är exponerade för inom det här området är generella. Det gäller försök till intrång i nätverk, störning av systemstabilitet, försök att komma åt kundkonton eller inloggningsuppgifter från medarbetare via så kallat nätfiske (”phishing”). H&M-gruppen hanterar kontinuerligt den här typen av risker. Organisationen, systemen, arbetsrutiner och underleverantörer anpassas och genomgår ständiga förbättringar i syfte att på bästa sätt möta riskerna inom säkerhetsområdet.

Dataskydd och GDPR

H&M-gruppen arbetar aktivt med dataskydd och integritetsfrågor. Att hantera kunders och anställdas personuppgifter på ett lagenligt och förtroendeingivande sätt är en högt prioriterad fråga.

Det finns ett centralt team som arbetar med central support och styrning av dataskyddsfrågor, och i respektive land finns koordinatörer vars uppgift är att tillse att det ramverk som sätts upp av den centrala organisationen genomförs. Dataskyddsriskerna som identifieras under detta arbete sammanställs kvartalsvis.

Finansiella risker

Valutor

Valutor

Nästan hälften av koncernens försäljning sker i EUR och koncernens mest betydelsefulla inköpsvalutor är USD samt EUR. Förändringar i USD gentemot EUR är den enskilt största valutatransaktionsexponeringen inom koncernen. Snabba och stora valutafluktuationer framför allt när det gäller inköpsvalutan USD kan få en betydande påverkan på inköpskostnaderna, även om detta får betraktas som relativt konkurrensneutralt över tid. För att valutasäkra varuflöden i utländsk valuta och därmed reducera effekterna av framtida valutakursrörelser, terminssäkras löpande under året betalningar för koncernens varuflöden, dvs koncernens varuinköp och för huvuddelen även motsvarande valutainflöden från försäljningsbolagen till de centrala bolagen H & M Finance AB och H & M Hennes & Mauritz GBC AB.

Förutom transaktionsexponeringens effekter påverkas resultatet även av omräkningseffekter. Det är effekter som uppstår på grund av kursutvecklingen i de olika utländska försäljningsbolagens lokala valutor gentemot den svenska kronan jämfört med föregående år. Det underliggande resultatet på en marknad kan vara oförändrat i lokal valuta, men öka i kronor om den svenska kronan försvagats eller omvänt om kronan stärkts.

Valutaeffekter uppstår också på koncernens nettotillgångar när de utländska försäljningsbolagens balansräkningar konsolideras. För mer information om valutasäkringar se not 2 Finansiella risker.

Handelsinterventioner

Inköpskostnaderna kan påverkas av nationella beslut i form av exportoch importsubventioner, tullar (se mer nedan), textilkvoter, embargos etc. Effekterna påverkar i första hand kunder och företag på enskilda marknader. Globala företag med verksamhet i ett stort antal länder påverkas i mindre omfattning och mellan globala företag kan därför handelsinterventioner betraktas som i stort sett konkurrensneutrala. Vid större s k ”handelskrig” mellan två länder påverkar det inte bara inköpskostnaderna utan oftast hela produktflödet från tillverkning till kund som bolagen behöver mitigera.

Tullfrågor: tullvärdering av transaktioner mellan närstående parter (”related party customs valuation”) fortsätter att dra till sig en ökad uppmärksamhet på såväl global som regional (EU) och nationell nivå, av både myndigheter och importörer såsom H&M-gruppen. Det kommer därför fortsättningsvis vara viktigt för H&M-gruppen att proaktivt övervaka och hantera den framtida utvecklingen på området. En utmaning är att tullmyndigheter världen över inte följer ett konsekvent tillvägagångssätt för värdering av prissättning mellan närstående parter, trots att fastställandet av basen för tullavgifter baseras på samma globala (WTO) tullvärderingsregler.

Skatter

För multinationella företag innebär dagens globala miljö komplexa skatterisker som till exempel risk för dubbelbeskattning och skattetvister. Som ett stort globalt företag följer H&M-gruppen noga den utveckling som sker inom skatteområdet. H&M-gruppen finns i många länder och bidrar genom sin verksamhet till samhället genom olika skatter och avgifter såsom exempelvis bolagsskatt, tullavgifter, inkomstskatter samt indirekt via moms på de kläder som säljs till konsument.

H&M-gruppen följer nationell och internationell skattelagstiftning och betalar alltid skatter och avgifter i enlighet med lokal lagstiftning och regelverk i de länder där H&M-gruppen är verksam. H&M-gruppens skattepolicy, som finns på hmgroup.com, speglar och stödjer H&M-gruppens verksamhet. H&M-gruppen följer OECD:s riktlinjer för ”Transfer Pricing” vilket betyder att vinsterna allokeras och beskattas där värdet skapas.

H&M-gruppen arbetar kontinuerligt med att ha en skattestrategi som är utformad för att begränsa skevheter som uppkommer mellan olika skattelagstiftningar runt om i världen.

OECD:s riktlinjer gällande internprissättning kan tolkas på olika sätt, vilket medför att skattemyndigheten i olika länder kan komma att ifrågasätta resultatet av H&M-gruppens transfer pricing-modell, trots att modellen är i enlighet med OECD:s riktlinjer. Den 18 december 2020 publicerade OECD riktlinjer för de situationer inom internprissättning som beror på covid-19-pandemin (”Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”), som representerar de 137 medlemmarna i Inclusive Framework on BEPS gemensamma uppfattning om tillämpningen av armlängdsprincipen och OECD:s riktlinjer för internprissättning i situationer som kan uppstå eller förvärras i samband med covid-19-pandemin.

De unika ekonomiska förhållanden som uppstår på grund av covid-19-pandemin, och regeringarnas åtgärder i samband därmed, har lett till praktiska svårigheter att tillämpa armlängdsprincipen. Det kan innebära risk för skattetvister i koncernen i de fall då H&M-gruppen och de lokala skattemyndigheterna har olika tolkningar av de allmänna respektive de specifika covid-19-riktlinjerna.

Related

Menu