Risker kan vara beroende av händelser i omvärlden och påverka en viss bransch eller marknad men de kan också vara kopplade till den egna verksamheten.

H&M-gruppen har ett entreprenöriellt förhållningssätt till affärsutveckling. Lansering av nya initiativ och satsningar gör det nödvändigt att acceptera affärsrisker till en viss grad.

Operationella risker innefattar verksamhetsrisker samt händelser i omvärlden som påverkar en viss sektor, marknad eller ett av koncernens varumärken. Finansiella risker är kopplade till användningen av ekonomiska medel och finansiella resurser.

Operationella och finansiella risker analyseras fortlöpande och riskacceptans eller riskreducerande åtgärder för koncernens viktigaste risker utvärderas varje kvartal av samtliga varumärken och koncernfunktioner tillsammans med funktionen för bolagsstyrning.

En bedömning av konsekvenserna för verksamheten avgör om, och i så fall i vilken omfattning, en åtgärd ska genomföras för att minska sannolikheten att en risk inträffar. Affärsbeslut styr även i vilken grad konsekvenserna av en risk ska reduceras.

Externa risker och osäkerhetsfaktorer som rör H&M-gruppen är relaterade till skiftet i branschen, modet, konkurrenter, logistikresurser, informationssäkerhet och cybersäkerhet, hållbarhetsfrågor, väder, makroekonomi och geopolitiska händelser, pandemier, valutor, skatter samt olika regleringar och förordningar.

En beskrivning av H&M-gruppens operationella och finansiella risker ges nedan och mer detaljerad information om de finansiella riskerna återfinns i års- och hållbarhetsredovisning 2022, not 2 Finansiella risker.

I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 66-67 beskrivs mer ingående hur H&M-gruppen arbetar med riskhantering och intern kontroll. Där beskrivs även hur H&M-gruppen arbetar enligt COSO- och TCFD-ramverken.

 

Operationella risker

Under 2022 skedde en ytterligare ökning jämfört med 2021 av risker relaterade till externa händelser – såsom kriget i Ukraina, transportkostnader, inflation och energi- kostnader i Europa – i förhållande till verksamhetsrisker. Handel sker i allt större utsträckning över nätet och utgör en allt viktigare del i kundupplevelsen. Kunderna värdesätter en smidig, enkel och inspirerande upplevelse där butik och online samspelar och stärker varandra. Under senare år har H&M-gruppen därför gjort stora investeringar för att möjliggöra detta. I takt med att konkurrenslandskapet ritas om med nya affärsmodeller och aktörer har lönsamheten i branschen påverkats av ökad konkurrens.

På grund av covid-19-pandemin har koncernens varumärken och funktioner fått arbeta hårt med att hantera utmaningar relaterade till kostnadsnivåer, varuförsörjningskedjan och kundupplevelsen – allt för att fortsätta leverera och upprätthålla verksamheten utan att ge avkall på affärsidén för H&M-gruppens varumärken: att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett mer hållbart sätt. För H&M-gruppen har pandemin accentuerat vikten av att ha bra riskreduceringsplaner och kapacitet för problem- och krishantering.

Anseenderisk

Som ett av världens ledande modeföretag åtnjuter H&M-gruppens varumärken stort intresse och är ständigt i blickfånget. För att vårda och hantera sina varumärken är det viktigt att H&M-gruppen fortsätter att utvecklas och drivas i enlighet med sina värderingar, vilka även kännetecknas av en stark affärsetik.

Det är av yttersta vikt att H&M-gruppen efterlever de högt ställda ambitionerna i sina affärsetiska policies och riktlinjer och att alla inblandade i verksamheten har god kännedom om och insikt i rutinerna när det gäller framtagandet av H&M-gruppens produkter. Det är också avgörande att H&M-gruppen kan nå sina mål och ambitioner beträffande hållbarhet. En korrekt, transparent och tillförlitlig kommunikation kan förebygga uppkom- sten av anseenderisk, men kan även hjälpa till att mildrakonsekvenserna av eventuella incidenter.

Moderisk

Att vara verksam inom modebranschen är i sig en risk. Mode är en färskvara och det finns alltid en risk att någon del av kollektionerna inte är tillräckligt kommersiell och därför inte uppskattas av kunderna. Köpbeslut påverkas också i allt högre utsträckning av kundens vilja att leva på ett mer hållbart sätt.

Inom varje segment och kollektion är det avgörande att ha rätt volymer och en korrekt balans i mixen mellan basmode och de allra senaste trenderna. Sammantaget handlar det om att varje kollektion ska ha den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. En ökande grad av träffsäkerhet i inköpsbesluten och volymerna kommer också att minska den totala resursförbrukningen och bidra till våra mål beträffande klimat och cirkularitet.

För att öka träffsäkerheten i modet arbetar H&M-gruppen intensivt med att optimera omfattningen på löpande inköp under säsong, parallellt med detaljerade analyser av dag-för-dag-försäljning och lagernivåer på olika marknader. Modet är idag globalt men köp- mönstren varierar mellan olika marknader och försäljningskanaler. Säsongsstarten och karaktären hos en säsong varierar mellan olika länder. Därför anpassas både leveranstidpunkten och varuvolymen till de olika marknaderna och kanalerna. Organisationens förmåga att skapa regionala och lokala kunderbjudanden harvidareutvecklats för att möta denna efterfrågan.

Väderrisk

H&M-gruppens varor köps in för att säljas baserat på antaganden om väderleken. Avvikelse från dessa antaganden påverkar försäljningen. Det gäller framför allt vid tidpunkten för övergången mellan två säsonger, till exempel från sommar till höst eller från höst till vinter. Om exempelvis hösten är varmare än normalt kan det få en negativ försäljningseffekt på framför allt väderrelaterade plagg såsom ytterplagg och grovstickat. Bolagets riskanalys har visat att klimatförändringen kan få ytterligare effekter på förutsättningarna att producera och distribuera produkter i vissa regioner och länder. De alltmer påtagliga effekterna av klimatförändringen kommer att medföra att dessa variationer sannolikt ökar i framtiden.

Negativa förändringar i makroekonomin och geopolitiska risker

En eller flera marknader kan drabbas av händelser som inverkar negativt på makroekonomin eller den geopolitiska miljön i ett land. Dessa förändrade makroekonomiska eller geopolitiska förhållanden – såsom politisk instabilitet och i värsta fall krig samt plötsliga negativa händelser som exempelvis, virusutbrott i ett eller flera länder, – kan leda till att förutsättningarna att bedriva verksamhet förändras snabbt, med följder som exempelvis stigande inflation, kraftiga störningar i varuförsörjningskedjan samt lågkonjunktur, vilket kan förändra köpbeteendet hos konsumenterna och där- med påverka koncernens försäljning negativt. Det kan finnas en större risk för politisk instabilitet, korruption och väpnad konflikt på marknader där H&M-gruppens varumärken etablerar sig i framtiden.

Det finns risker kopplade till hur fluktuationer i externa faktorer såsom råmaterialpriser, transportkostnader och kapacitetsutrymmet hos leverantörerna påverkar inköpskostnaderna för H&M-gruppens varor. Det finns även risker relaterade till sociala spänningar på inköpsmarknader, vilka kan leda till instabilitet för leverantörer, tillverkning och leveranser.

Det gäller därför för koncernen att följa dessa förändringar på nära håll och ha utarbetade strategier för att hantera svängningar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt, för både bolaget och externa intressenter.

Hållbarhetsrisker

H&M-gruppens hållbarhetsstrategier innebär att vi strävar efter att leda förändringen till en mer hållbar modeindustri. Klimatförändringar och de konsekvenser som följer av dessa förändringar har identifierats som en betydande risk för bolaget. Andra identifierade väsentliga risker är brist på naturresurser, brist på upprätthållande av mänskliga rättigheter tidigt i värdekedjan, korruption, politisk och samhällelig instabilitet på produktions- och inköpsmarknader, samt förändrade konsumtionsmönster och kundattityder. Det sistnämnda skulle i förlängningen kunna få stora effekter på H&M-gruppens försäljning – såväl positiva som negativa. Utfallet beror på hur framgångsrikt företaget är i sitt arbete med att utveckla relevanta och mer hållbara kunderbjudanden och affärsmodeller. För en mer detaljerad beskrivning av risker relaterade till hållbarhet, se i års- och hållbarhetsredovisning 2022, sidorna 86-107. För klimatriskanalysen enligt TCFD, se i års- och hållbarhetsredovisning 2022, sidorna 103-107.

Konkurrenter

H&M-gruppen utvecklar kontinuerligt kunderbjudandet och upplevelsen i syfte att förbättra sin förmåga och kapacitet att skapa mer relevanta och attraktiva kunderbjudanden än konkurrenterna.

Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Alla företag är utsatta för olika typer av risker relaterade till informationsteknologi. Riskerna som H&M-gruppen är utsatta för på detta område är desamma som för alla stora företag, och särskilt för stora företag med onlinehandel. Riskerna omfattarintrång i nätverk, störning av systemstabilitet, försök att komma åt kundkonton eller inloggningsuppgifter från medarbetare via så kallat nätfiske (”phishing”). H&M-gruppen hanterar kontinuerligt den här typen av risker. Löpande investeringar, justeringar och förbättringar av organisation, system, arbetsrutiner och underleverantörer görs för att på bästa sätt möta riskerna inom säkerhetsområdet.

Dataskydd och GDPR

H&M-gruppen arbetar aktivt med integritetsrisker för att skydda kunders och medarbetares uppgifter och för att säkerställa en trygg kundupplevelse samt ett bibehållet förtroende från alla medarbetare.

Eftersom lagstiftningen i vissa jurisdiktioner kan leda till betydande administrativa avgifter arbetar ett centralt team med koncernövergripande support och styrning av integritetsrisker, dataskyddsfrågor och ny dataskyddslagstiftning i länder som är relevanta för H&M-gruppen. Därutöver arbetar ett centralt team inom tech med koncernövergripande support och styrning av hur artificiell intelligens ska användas på ett etiskt sätt.

Respektive region har en dataskyddsansvarig vars uppgift är att tillse att det ramverk som sätts upp av den centrala organisationen implementeras. Efterlevnaden av ramverket hanteras av det centrala teamet och rapporteras kvartalsvis till en styrgrupp.

Finansiella risker

Valutor

Nästan hälften av koncernens försäljning sker i EUR, och koncernens mest betydelsefulla inköpsvalutor är USD samt EUR. Förändringar i USD gentemot EUR är den enskilt största valutatransaktionsexponeringen inom koncernen.

Snabba och stora valutafluktuationer, framför allt när det gäller den viktigaste inköpsvalutan USD, kan få en betydande påverkan på inköpskostnaderna, även om detta får betraktas som relativt konkurrensneutralt över tid. För att valutasäkra varuflöden i utländsk valuta, och därmed reducera effekterna av framtidavalutakursrörelser, terminssäkras löpande betalningar för koncernens varuflöden, dvs koncernens varuinköp, och för huvuddelen säkras även motsvarande valuta- inflöden från försäljningsbolagen löpande med terminskontrakt till bolagen H & M Finance AB och H & M Hennes & Mauritz GBC AB.

Förutom transaktionsexponeringens effekter påverkas resultatet även av omräkningseffekter. Det är effekter som uppstår på grund av kursutvecklingen i de olika utländska försäljningsbolagens lokala valutor gentemot den svenska kronan jämfört med föregående år. Det underliggande resultatet på en marknad kan vara oförändrat i lokal valuta, men kan komma att öka i kronor om den svenska kronan försvagats eller omvänt om kronan stärkts.

Valutaeffekter uppstår också på koncernens netto- tillgångar när de utländska försäljningsbolagens balansräkningar konsolideras. För mer information om valutasäkringar se not 2, Finansiella risker.

Handelsinterventioner

Inköpskostnaderna kan påverkas av nationella beslut i form av bland annat export- och importsubventioner, tullar (se mer nedan), textilkvoter och embargon. Effekterna påverkar i första hand kunder och företag på enskilda marknader. Globala företag med verksamhet i ett stort antal länder påverkas i mindre omfattning, och mellan globala företag kan därför handelsinterventioner betraktas som i stort sett konkurrensneutrala. Vid större s k ”handelskrig” mellan två länder påverkas inte bara inköpskostnaderna utan oftast hela produktflödet – från tillverkning till kund – som bolagen då behöver hantera.

Tullfrågor: Tullvärdering av transaktioner mellan närstående parter (”related party customs valuation”) fortsätter att dra till sig en ökad uppmärksamhet, på såväl global som regional (Europeiska Unionen) och nationell nivå, av både myndigheter och importörer såsom H&M-gruppen. Det kommer därför fortsättningsvis vara viktigt för H&M-gruppen att proaktivt övervaka och hantera den framtida utvecklingen på området. En utmaning är att tullmyndigheter världen över inte följer ett konsekvent tillvägagångssätt för värdering av prissättning mellan närstående parter, även om fastställandet av basen för tullavgifter baseras på samma globala tullvärderingsregler inom världshandelsorganisationen (WTO).

Skatter

För multinationella företag innebär dagens globala miljö komplexa skatterisker som till exempel risk för dubbelbeskattning och skattetvister. Som ett stort globalt företag följer H&M-gruppen noga den utveckling som sker inom skatteområdet. H&M-gruppen finns i många länder och bidrar genom sin verksamhet till samhället genom olika skatter och avgifter såsom exempelvis bolagsskatt, tullavgifter, inkomstskatter samt indirekt via moms eller omsättningsskatt på de varor som säljs till konsument.

H&M-gruppen följer nationell och internationell skattelagstiftning och betalar alltid skatter och avgifter i enlighet med lokal lagstiftning och regelverk i de länder där H&M-gruppen är verksam. H&M-gruppen följer principerna för Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) och allokerar inte sina intäkter eller vinster mellan jurisdiktioner på ett konstlat sätt och utnyttjar heller inte jurisdiktioner med låg skatt eller strikt banksekretess (skatteparadis) för att på så sätt få skattemässiga eller finansiella fördelar. Koncernens skattesats för räkenskapsåret 2021/2022 blev 42,6 (23,0) procent.

H&M-gruppens skattepolicy, som finns tillgänglig på hmgroup.com/about-us/corporate-governance/policies, speglar och stödjer H&M-gruppens verksamhet. H&M-gruppen följer OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) riktlinjer för ”Transfer Pricing” vilket betyder att vinsterna allokeras och beskattas där värdet skapas. Syftet med skattepolicyn är en hållbar skattesats för H&M-koncernen som helhet och därmed även för de enskilda länder där bolaget är verksamt. Information om beskattningen i enskilda jurisdiktioner görs tillgänglig i land för land-rapporteringen som kommuniceras med skattemyndigheter runt om i världen. H&M-gruppen har framgångsrikt följt sin skattepolicy för räkenskapsåret 2022 och företagets kvalitetsledningssystem för internationell skatt och internprissättning har erhållit en ISO 9001:2015-certifiering.

H&M-gruppen arbetar kontinuerligt med att säkerställa en skattestrategi som är utformad för att begränsa skevheter som uppkommer mellan olika skattelagstiftningar runt om i världen. Bolaget åtar sig att verka inte bara inom ramen för lagtexten, utan även utifrån de moraliska värderingar som följer av den skattelagstiftning som koncernens verksamhet omfattas av. Bolaget tillämpar en sund skatteplanering som inte är aggressiv, eller grundar sig på konstlade upplägg, och bolaget gör endast anspråk på de skattelättnader som koncernen har rätt till och på det sätt de var avsedda att tas i anspråk.

OECD:s riktlinjer gällande internprissättning kan tolkas på olika sätt, vilket medför att skattemyndigheten i olika länder kan komma att ifrågasätta resultatet av H&M-gruppens internprissättningsmodell, trots att modellen är i enlighet med OECD:s riktlinjer. För varje dotterbolag är den skattemässiga hemvisten densamma som dess säte, och inget dotterbolag är skattemässigt hemmahörande i mer än en jurisdiktion. Företagets verksamhet i Taiwan är av administrativa skäl en filial till den nederländska verksamheten. Skatt betalas i Taiwan och motsvarande rörelseresultat omfattas av skattekonsolidering i Nederländerna. Information om var varje dotterbolags huvudsakliga affärsverksamhet finns, enligt land för land-rapporteringen av verksam- heten, återfinns i en bilaga till skattepolicyn.

Den 18 december 2020 publicerade OECD riktlinjer för de situationer inom internprissättning som beror på covid-19-pandemin (”Guidance on the transfer pricingimplications of the Covid-19 pandemic”), som representerar de 137 medlemmarna i Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) gemensamma uppfattning om tillämpningen av armlängdsprincipen och OECD:s riktlinjer för internprissättning i situationer som kan uppstå eller förvärras i samband med covid-19-pandemin. H&M-gruppen tillämpade riktlinjerna i sin internprissättningsmodell för 2022.

Related